สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุทธิดา
สุทธิดา
Written by: 11.03.2023

Nittaya
Nittaya
Written by: 11.03.2023

เยี่ยมมาก

immootune
immootune
Written by: 11.03.2023

อยากนำไปปรับใช้กับวิชาภาษาอังกฤษค่ะ

TramGang
TramGang
Written by: 11.03.2023

นางบังอร
นางบังอร
Written by: 11.03.2023

สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้

พวงผกา
พวงผกา
Written by: 11.03.2023

ได้แนวคิดในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ และได้แนวคิดเรื่องการใข้ภาษาสื่อสารกับผู้เรียน

พรนภา
พรนภา
Written by: 11.03.2023

ต่อยอดได้ดีมากค่ะ

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 11.03.2023

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 11.03.2023

สนุก ได้ความรู้มากค่ะ

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 11.03.2023

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 11.03.2023

การออกแบบกิจกรรม booklet

จิรภัทร
จิรภัทร
Written by: 11.03.2023

-

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 11.03.2023

นางสาวสมเด็ด
นางสาวสมเด็ด
Written by: 11.03.2023

เทคนิคใหม่ๆนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ณฐฤกษ์
ณฐฤกษ์
Written by: 11.03.2023

นายรณภูมิ
นายรณภูมิ
Written by: 11.03.2023

นางสาวสิริญญา
นางสาวสิริญญา
Written by: 11.03.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 11.03.2023

นางสาวเยาวภา
นางสาวเยาวภา
Written by: 11.03.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 11.03.2023