สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 11.03.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 11.03.2023

เป็นประโยชน์มากค่ะ

ปู
ปู
Written by: 11.03.2023

ได้แนวคิดการทำใบงานแบบใหม่เช่น อย่าออกคำสั่งให้เชิญชวน

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 11.03.2023

ดีมากค่ะ

รวมพร
รวมพร
Written by: 11.03.2023

นำไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในการทำงานมอบหมาย

Piyajit
Piyajit
Written by: 11.03.2023

Krupaeng
Krupaeng
Written by: 11.03.2023

การทำหนังสือเล่มเล็กที่เป็นรูปธรรมอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริงและปรับใช้ได้กับสาระและบริบทของชุมชน

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 11.03.2023

ทีมงานจัดหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆ สรรหาวิทยากรที่เก่งๆ ได้ไอเดีย ในการออกแบบกิจกรรมการสอนที่สุดยอดมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

นายเอกชัย
นายเอกชัย
Written by: 11.03.2023

ดีมากจะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

Krupra
Krupra
Written by: 11.03.2023

สุดยอดมากค่ะ

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 11.03.2023

นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 11.03.2023

วรวิช
วรวิช
Written by: 11.03.2023

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 11.03.2023

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 11.03.2023

แนวคิดจากการสอนของครู

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 11.03.2023

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 11.03.2023

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 11.03.2023

Alisa
Alisa
Written by: 11.03.2023

การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 11.03.2023