สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Supapan
Supapan
Written by: 11.03.2023

-

นำชัย
นำชัย
Written by: 11.03.2023

นางสาวบุษยา
นางสาวบุษยา
Written by: 11.03.2023

รัตยา
รัตยา
Written by: 11.03.2023

นางสาวกุลสตรี
นางสาวกุลสตรี
Written by: 11.03.2023

ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
Written by: 11.03.2023

ภัทธิรา
ภัทธิรา
Written by: 11.03.2023

ได้ความรู้ใหม่ในการสร้างนวัตกรรม

อิษยา
อิษยา
Written by: 11.03.2023

ได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ธัญญารัตน์
ธัญญารัตน์
Written by: 11.03.2023

D

ลัดดาวัลย์
ลัดดาวัลย์
Written by: 11.03.2023