สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 11.03.2023

การออกแบบBooklet ให้เข้ากับสาระการเรียนรู้ที่สอน

นางสาววรรณวิสา
นางสาววรรณวิสา
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้นำไปสร้างนวัตกรรมการสอน

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 11.03.2023

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 11.03.2023

kinin
kinin
Written by: 11.03.2023

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาใบงานให้ดียิ่งขึ้น

นางคนึงนิจ
นางคนึงนิจ
Written by: 11.03.2023

ทราบหลักการ ประโยขน์ ในการจัดทำนวัตกรรม

นางสาวสินีนาฏ
นางสาวสินีนาฏ
Written by: 11.03.2023

wansaeng
wansaeng
Written by: 11.03.2023

การใช้วิธิการออกแบบกิจกรรมกับสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 11.03.2023

ได้ไอเดียในการสร้างสรรค์ใบงาน

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 11.03.2023

ดีมากค่ะ ยอดเยี่ยม

นางมยุรา
นางมยุรา
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับครูและนักเรียน

นางสาวณิชกมล
นางสาวณิชกมล
Written by: 11.03.2023

กรจัดกิจกรรมในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแลัสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนแบบบูรณาการได้

จุฑามาศ​
จุฑามาศ​
Written by: 11.03.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 11.03.2023

b.b
b.b
Written by: 11.03.2023

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 11.03.2023

ดีมาก

Suneerat
Suneerat
Written by: 11.03.2023

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 11.03.2023

การสร้างนวัตกรรมBooklet ไปปรับใช้ในวิชาที่สอน

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 11.03.2023

เป็นเครื่องมือที่สอดแทรกการใช้ความละเอียดอ่อนต่อจิตใจผู้อื่น ฝึกการคิดการวางแผน

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 11.03.2023