สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

P3nly
P3nly
Written by: 11.03.2023

-

นางจุดาลักษณ์
นางจุดาลักษณ์
Written by: 11.03.2023

นางนิตยา
นางนิตยา
Written by: 11.03.2023

การออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ

นางสาวสุวิชญาน์
นางสาวสุวิชญาน์
Written by: 11.03.2023

กิจกรรมสามารถมาประยุกต์ได้จริงในทุกกลุ่มสาระ โดยเลือกตามความเหมาะสม และมีกิจกรรมเริ่มต้นที่สนุก นำมาใช้กับเด็กๆได้ เนื้อหาอบรมน่าสนใจ วิทยากรพูดน่าฟัง ดีค่ะ

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 11.03.2023

การสร้างใบงาน

นางสมฤทัย
นางสมฤทัย
Written by: 11.03.2023

ได้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ

นายปพัฒน์กรณ์
นายปพัฒน์กรณ์
Written by: 11.03.2023

นางสาวเสาวนีย์
นางสาวเสาวนีย์
Written by: 11.03.2023

นางสาวจารุนาถ
นางสาวจารุนาถ
Written by: 11.03.2023

ได้รับแนวคิดในการจัดการเรีบนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสิ่งใกล้ตัว

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 11.03.2023

Tunyathon
Tunyathon
Written by: 11.03.2023

ได้รู้จักนวัตกรรม Booklet for Learning to 4L

นางสาวอุไรรัตน์
นางสาวอุไรรัตน์
Written by: 11.03.2023

การพัสมรรถนะของนักเรียนจากbooklet

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 11.03.2023

มาก

สุปิพร
สุปิพร
Written by: 11.03.2023

ได้รับประสบการณ์ที่ดีแยะมาก สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 11.03.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 11.03.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นฤษา
นฤษา
Written by: 11.03.2023

เป็นความรู้ที่ดีมาก สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเอง

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 11.03.2023

แนทางการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยใช้ ACtive Learning

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 11.03.2023

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 11.03.2023