สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 11.03.2023

ต้นอ้อในป่าใหญ่
ต้นอ้อในป่าใหญ่
Written by: 11.03.2023

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 11.03.2023

นายเดชมณี
นายเดชมณี
Written by: 11.03.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 11.03.2023

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการนำไปจัดกระบวนการเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรม booklet

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 11.03.2023

ดีมาก

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 11.03.2023

นางสาวอภิสรา
นางสาวอภิสรา
Written by: 11.03.2023

ได้รับแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ

รัชนี
รัชนี
Written by: 11.03.2023

ได้รับแรงบันดาลใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำใบงานในรูปแบบ Booklet

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของbooklet

เกศรินทร์
เกศรินทร์
Written by: 11.03.2023

ได้รับไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โค้ชมีความรู้และความสามารถในถ่ายทอดอย่างดีเยี่ยม

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์
Written by: 11.03.2023

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 11.03.2023

-

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 11.03.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 11.03.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 11.03.2023

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 11.03.2023

ปี
ปี
Written by: 11.03.2023

ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆน่าสนใจ

นจรส
นจรส
Written by: 11.03.2023

ประทับใจมากครับ