เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

คอร์ส (37)

จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology)
นางสาวนุชวรา ปูรณัน
นางสาวนุชวรา ปูรณัน

จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology)

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การรู้จักสังคม

จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology)

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง

เขียนโดย: นางสาวนุชวรา ปูรณัน

Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การรู้จักสังคม

การทำความเข้าใจพัฒนาการรวมไปถึงความต้องการของมนุษย์จะช่วยให้เราในฐานะครูเข้าใจตนเองรวมถึงนักเรียนได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเอื้อให้เราใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในชั้นเรียนได้เพราะครูคือมนุษย์ ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย เครื่องมือในการสังเกตความต้องการของนักเรียน เข้าใจตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไร เครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการ จิตวิทยา