Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

บทความ (630)

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โ ...

238 views 02.05.22
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

Starfish Academy
Starfish Academy

ประเภทที่ 1: สะท้อนคิดเพื่อสร้างความร่วมมือ (Reflection & Collaboration) ตัวอย่างคำถามนักเรียนคิดยังไงกับสิ่งที่เพื่อนพูด / สิ่งที่ได้ยินเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้อย่างไร มีคำตอบอื่น ๆ ที่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียนคิด แต่มาจากวิธีการอื่น ๆ มีใครคิด ...

438 views 27.04.22
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

Starfish Academy
Starfish Academy

1. SWOT Analysis เป็นการทบทวนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะส่งผลต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ วิธีการใช้ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่องค์กรหรือโรงเรียน แต่หัวใจหลัก ๆ ก็คือการ ...

177 views 27.04.22
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !
4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

Starfish Academy
Starfish Academy

โดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเห็นความต่างให้ได้ เพราะถ้าเริ่มกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดหรือฐานะใด สุดท้ายแล้วธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างทางความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเน้นทักษ ...

398 views 25.04.22
4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)

Starfish Academy
Starfish Academy

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2) หรือ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” ของ กสศ. โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการ TSQP 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเพื่อติดตาม ...

70 views 26.04.22
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)