Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
235 workshops
331 วิดีโอ
1081 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

Authors

สุดารัตน์ ประกอบมัย

สุดารัตน์ ประกอบมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมักกะสันพิทยา

พชร วังมี

พชร วังมี

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์

เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการของมูลนิธิ Teach For Thailand ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

นางสาวนารถชนก ศรีโท

นางสาวนารถชนก ศรีโท

ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปัจจุบันครูฝ่ายมัธยมศึกษา ประจำรายวิชาเคมี, ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา

นายวสุพงษ์ อิวาง

นายวสุพงษ์ อิวาง

รับราชการครู โรงเรียนศรีเนห์รู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผลงานวิชาการ การสำรวจมโนทัศน์เกี่ยวกับดวงจันทร์ของนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวนุชวรา ปูรณัน

นางสาวนุชวรา ปูรณัน

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมอนเทสซอรี โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปริญญาตรี TESOL การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Diploma มอนเทสซอรีอนุบาล/ประถมศึกษา

นายนภดล บุตรสาทร

นายนภดล บุตรสาทร

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รณกฤต ไชยทอง

รณกฤต ไชยทอง

ปัจจุบันเป็นครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ สุขุมวิท 107 นอกจากนี้เป็นครูแกนนาในโครงการก่อการครู รุ่นที่ 2 และเป็นหัวหน้าทีมครูแกนนาจัดตั้งกลุ่ม “ก่อการครูสีรุ้ง”เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้เป็นวิทยากรให้กับนิสิตครู/ครูและผู้สนใจในเรื่องการเห็นคุณค่าและการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และการเป็นครูในศตวรรษที่ 21

นางอริสา มงคลวาทิน

นางอริสา มงคลวาทิน

ครูชำนาญการ (คศ.3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย

พว.มณฑิรา ปิ่นตาเปี้ย

ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

นายคทา พนมอุปถัมภ์

นายคทา พนมอุปถัมภ์

นักกิจกรรมบำบัด งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่ บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยกระดูกและข้อ ปริญญาตรี วท.บ.กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง

นางสาวซอลีฮ๊ะ กอฮิง

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5 ของมูลนิธิ Teach for Thailand ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ ร่วมเขียนหนังสือคู่มือการค้นหาตัวเองสำหรับเยาวชนกับบริษัท EdVisory ในโปรเจ็ค WE Space จบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จบการศึกษาระยะสั้นด้านการจัดการตลาด ที่ University Malaysia Kelantan ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นด้านวัฒนธรรม ที่ Guangdong University ที่ประเทศจีน

พว.อุไรวรรณ จันทวาลย์

พว.อุไรวรรณ จันทวาลย์

เลขานุการและพยาบาลวิจัยหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิรงรองรายา คณานุรักษ์

วิรงรองรายา คณานุรักษ์

นางวิรงรองรายา คณานุรักษ์ (โวคซ์) บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบ่มเพาะครู แผนกอบรมและพัฒนา ,หัวหน้าสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาตรีสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูนัฏฐา เซ็นเสถียร

ครูนัฏฐา เซ็นเสถียร

ข้าราชการครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.4 และรองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) เอกการศึกษาพิเศษคู่เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ประธานโครงการมหาบัณฑิตสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ, ผู้ประสานงาน ชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปริญญาเอก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู

นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู

นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู ครูใบเฟิร์น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, วิชาเอก สังคมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์

กัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์

กัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ (ครูเนย) ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู นักออกแบบและประยุกต์ใช้แอปเปิ้ลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย อยู่บริษัทไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ สาชาวิชามัธยมศึกษามนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานกับแอปเปิ้ลการศึกษา ร่วม 10 ปี มีผลงานเขียนหนังสือ Quick & Easy สร้างสรรค์หนังสือดิจิตอลด้วย iBooks Author และเป็นเจ้าของเพจ Facebook, Youtube ชื่อว่า ButterBetter19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแอปเปิ้ลเทคโนโลยีและการใช้ชีวิต

วสันต์ วรรณรัตน์

วสันต์ วรรณรัตน์

อาจารย์วสันต์ วรรณรัตน์ (อาจารย์เบิ้ม) ปัจจุบันทำงาน โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์และ กรรมการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การศึกษาจบปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา และปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มากกว่า 10 ปีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูและผู้ปกครอง และการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ

ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

ว่าที่ร้อยตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูทิว จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, เป็นครูสอนสังคมศึกษาและนักกิจกรรมที่ใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า มีเสรีภาพ ความเสมอภาค และเป็นประชาธิปไตย มุ่งมั่นใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม วิชาสังคมศึกษาเป็นหลักสำคัญในการสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ให้มีความเข้าใจสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และรู้เท่ามันการเปลี่ยนแปลงของโลก

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร คุณครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี, ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นวิทยากรนากระบวนการ “การออกแบบอาชีพ” โดย CareerVisa, ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นาของบัณฑิตใหม่ในการร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ตามแนว Teach for Thailand รุ่นที่ 3

นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข

นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข คุณครูภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทุบรี ,ปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา, เจ้าของเพจ เวทมนตร์ของครู

ธนภัทร บุญศรีวงษ์

ธนภัทร บุญศรีวงษ์

ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสารวิทยา จบการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

คุณครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดูแลกลุ่ม Librarian in Thailand, ประธานเครือข่าย PLC ครูบรรณารักษ์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวไพลิน ปุกมะ

นางสาวไพลิน ปุกมะ

นางสาวไพลิน ปุกมะ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะคุรุศาสตร์ สาขา การศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ ผู้จัดการสถานสงเคราะห์คนชรา จ. ขอนแก่น โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(Ladprao Bilingual School) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ครูการศึกษาพิเศษโครงการเรียนร่วม อาสาสมัครสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลราชวิถี ผลงาน เป็นผู้ฝึกสอนการจัดสวนถาดแบบแห้ง รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ.อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศักยภาพเป็นเลิศ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ออทิสติก) และการร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางสติปัญญา) จ.พระนครศรีอยุธยา ดูน้อยลง

เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.ชม.เขต 1

นางสาวแววดาว รู้เพียร

นางสาวแววดาว รู้เพียร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง , ได้รับรางวัล Platinum ลาดับที่ 3 การประกวดการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน การประกวดนวัตกรรมของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา, เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผลงานทางวิชาการ หนังสือนิทานกลอนชาดก เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน, รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS, ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ

ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล

ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต. คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์

ครูแนะแนว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ -หัวหน้างานแนะแนว -โครงการอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่ รุ่น 1 จัดโดย a-chieve และร้อยพลังการศึกษา -โครงการ TED Club ไทยแลนด์ -โครงการเวทีชุมชนครูแนะแนว จัดโดย a-chieve และร้อยพลังการศึกษา

นางสาวสิริญา  ชุ่มเย็น

นางสาวสิริญา ชุ่มเย็น

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุปราณี  ลามู

นางสาวสุปราณี ลามู

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดร้องอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ชีววิทยา ปริญญาโท บริหารการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี

ภญ.โยสิยาห์ ทศวงศ์วรรษ

ภญ.โยสิยาห์ ทศวงศ์วรรษ

จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล สนใจด้านไบโอเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาปฐมวัย มากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการศึกษา

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

นีท เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ผู้อยากเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น เพื่อมาเปิดอกพูดคุย ทำความเข้าใจชีวิต และค้นหาวิธีการพัฒนาตนเอง | ประวัติการศึกษา: จบปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิติ โอชสานนท์

มิติ โอชสานนท์

ครูภี มิติ โอชสานนท์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอดีตหัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาผู้อยากสร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัยรุ่น ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการพัฒนาผู้เรียน และการออกแบบการเรียนรู้ที่ตรงใจวัยรุ่น/ ปริญญาตรี จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และปริญญาโท พัฒนาการมนุษย์ จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นภัษ ลิ่มอรุณ

ดร.นภัษ ลิ่มอรุณ

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับวัยรุ่นทั้งในด้านการกินอาหาร และการออกกำลังกาย เพราะพี่นภัษเชื่อว่า สุขภาพที่ดี ต้องลงมือตั้งแต่วันนี้ | ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr Carlotta Como

Dr Carlotta Como

A nature lover since forever, I followed my passion and graduated in Environmental Biology at the University of Turin, Italy. My Master thesis focused on microplastics and their impact on marine and coastal environments. During my studies, I also attended courses on pedagogy and teaching methodologies from the Faculty of Natural Sciences. Turin is my hometown and I still live here with three children. This city is surrounded by the Alps, the tallest mountains in Europe. Here I collaborate with schools and natural parks and associations to introduce children and adults to understanding, appreciating and ultimately fully embracing their environments and feeling part of the natural ecosystems in which they live through interactive classes and visits to parks and natural areas in our region. Sharing my love for the environment has become my professional interest and I am continuously learning about how to make environmental education more engaging and exciting for children and teenagers.

Dr Carlotta Como

Dr Carlotta Como

ฉันเป็นคนที่รักธรรมชาติมาโดยตลอด ฉันทำตามความปรารถนาของตัวเอง และจบการศึกษาด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยตูริน ประเทศอิตาลี วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของฉันมุ่งเน้นในเรื่องไมโครพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง ในระหว่างการศึกษา ฉันได้เข้าเรียนหลักสูตรการสอนและวิธีการสอนจากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตูรินเป็นบ้านเกิดของฉัน และฉันยังคงอาศัยอยู่ที่นี่กับลูกสามคน เมืองนี้ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ ภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรป ที่นี่ ฉันร่วมมือกับโรงเรียนและอุทยานธรรมชาติและสมาคมต่างๆ เพื่อแนะนำเด็กและผู้ใหญ่ให้เข้าใจ เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมของเขาอย่างเต็มที่ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ผ่านชั้นเรียนแบบโต้ตอบ และการเยี่ยมชมอุทยาน และพื้นที่ธรรมชาติในภูมิภาคของเรา การแบ่งปันความรักต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความสนใจในอาชีพของฉัน และฉันกำลังเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมและน่าตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับเด็กและวัยรุ่น

เนตรชนก ชอร์ทเนสซี่

เนตรชนก ชอร์ทเนสซี่

กลุ่มพ่อแม่โฮมสคูล และStrategies and support for ADHD สหรัฐอเมริกา

นายวสุพงษ์  อิวาง

นายวสุพงษ์ อิวาง

ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ผศ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต

ผศ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต

สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาจาก เภสัชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ว.ภ.) สาขาเภสัชบำบัด โรคจิตเวช (Board Certified Pharmacotherapy BCP.) วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

นายสุชาติ  ไชยวัณ

นายสุชาติ ไชยวัณ

ครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ส.อ.คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์

ส.อ.คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิทยการจัดการ วิชาเอก ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันกำลังจะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอนในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

นายเชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

รับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จบการศึกษา มหาบัณฑิต, สาขาการมัธยมศึกษา, วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Doctor of Philosophy (International Program), สาขา Science and Technology Education, วิชาเอก Mathematics Education, มหาวิทยาลัยมหิดล