Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
227 workshops
331 วิดีโอ
1078 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

1155 บทความ

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)

Starfish Academy
Starfish Academy
377 views • 13.05.24
กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
166 views • 06.05.24
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย Prompt Process

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย Prompt Process

Starfish Academy
Starfish Academy
507 views • 29.04.24
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลด้วย Prompt Process
วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

Starfish Academy
Starfish Academy
580 views • 06.05.24
วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
224 views • 29.04.24
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา