Future Ready 3 เรื่องต้องสู้ วัยเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

Starfish Academy
Starfish Academy 1431 views • 2 ปีที่แล้ว
Future Ready 3 เรื่องต้องสู้ วัยเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

“ทุกวันนี้ เรากำลังเตรียมนักเรียนเพื่อให้พร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบัน ให้พวกเขาพร้อมใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในวันนี้ และเพื่อให้เด็กๆ พร้อมแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในยุคปัจจุบัน” ริชาร์ด ไรลีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา สมัยประธานาธิบดี บิล คลินตัน แห่งสหรัฐฯ กล่าว

จะเห็นว่าการเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาเกือบ 20 ปีแล้ว

ในเวลานั้นผู้คนอาจไม่เข้าใจว่าการเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับตำแหน่งงานที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบันคืออะไร แต่หากมองดูในวันนี้ ก็จะพบว่ามีตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเกิดขึ้นมากมายในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

การเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับอนาคต จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป เพราะขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไม่หยุดหย่อน พ่อแม่ก็จำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กๆ ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกเป็นนักเรียนแห่งอนาคตที่ประสบความสำเร็จ

รู้จัก Future Ready Skill เพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

การท่องจำบทเรียนเพื่อไปสอบให้ได้คะแนนดีๆ นั้น อาจจำเป็นในแง่หนึ่ง แต่หากต้องการให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมเพื่อทำงานในโลกอนาคต คะแนนสอบดีๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะเรียนหรือทำงานในโลกอนาคตจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ Future Ready Skill 

มักคงอยู่ยาวนานกว่าการท่องจำบทเรียน และไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเร็วเพียงใด ทักษะเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ สามารถนำมาใช้ได้เสมอไม่ว่าโลกข้างหน้าจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม

เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ การคิด และการวางแผน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเรียกว่าเป็น Know How คือรู้วิธีว่าควรทำ “อย่างไร” เช่น เรียนรู้อย่างไร คิดอย่างไร และวางแผนอย่างไร ซึ่งหากรู้ทั้ง 3 สิ่งนี้แล้ว ไม่ว่าองค์ความรู้จะมาในรูปแบบไหน เปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ไม่ใช่ปัญหา

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายรายอาจคิดว่าการส่งลูกไปเรียน Coding อาจช่วยให้ลูกมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ความคิดนี้ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด Coding อาจช่วยฝึกความคิดที่เป็นระบบ สร้างความเข้าใจพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งนี้อาจไม่ใช่ทักษะแห่งอนาคต 

Greg Satell นักเขียนและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี กล่าวไว้ว่า 

“คอมพิวเตอร์แห่งอนาคตจะไม่ใช่ระบบดิจิตอลอีกต่อไป ระบบ Software code กำลังจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ดังนั้น เราอาจต้องคิดใหม่ว่าจะเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับอนาคตอย่างไร”  ว่าแล้วมาดูกันว่า Future Ready Skill ที่จำเป็นนั้นมีอะไรบ้าง

3 ชุดทักษะ Future Ready ที่นักเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

ข้อมูลจาก P21 Partnership for 21st Century Learning ได้จัดทำกรอบการทำงานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูผู้สอน โดยจัดกลุ่มทักษะความรู้แห่งอนาคตที่นักเรียนควรมีไว้ 3 องค์ความรู้ด้วยกัน คือ 

  1. Learning & Innovation Skills
  2. Information, Media & Technology Skills
  3. Life & Career Skills 

โดยภายใต้ 3 กลุ่มทักษะนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องมี Know How รู้เฉพาะทางด้านวิชาการ รู้หลักการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล นำมาวางแผนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ 

Learning & Innovation Skills

เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมใช้ดำเนินชีวิตและการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์, การออกแบบนวัตกรรม, การคิดเชิงวิพากษ์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

Information, Media & Technology Skills 

ทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ประชาคมโลกสามารถทำงานร่วมกันหรือช่วยเหลือกันได้ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จะต้องทำงานได้ในหลายระดับและมีความคิดเชิงวิพากษ์สามารถเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งทักษะที่จำเป็น เช่น การรู้สารสนเทศ (Information Literacy), การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy), และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  (ICT Literacy) 

Life & Career Skills

สมดุลชีวิตและการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทัน โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอยู่ในมือตลอดเวลา อีกทั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตที่อาจไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอีกต่อไป 

เด็กยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะเพื่อปรับสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งหนักเกินไป จนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของชีวิตได้ 

ซึ่งทักษะชีวิตและการทำงานที่จำเป็นสำหรับอนาคตนั้น ได้แก่ ทักษะการยืดหยุ่นและปรับตัว, ทักษะความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Direction), ทักษะทางสังคมและการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cutural Skill), การสร้างผลิตผลและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง (Productivity and Accountability), และทักษะความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility)

บทบาทของผู้ใหญ่เตรียมลูกให้พร้อมสู่อนาคต

พ่อแม่และโรงเรียนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเด็กๆ ให้พร้อมสู่การเป็นนักเรียนแห่งอนาคต โรงเรียนจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้บูรณาการเหตุการณ์จริงในสังคมมาสู่กิจกรรมที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีอุปกรณ์การเรียนรู้และทางเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกแก้ปัญหา รวมทั้งหาโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

ในส่วนของพ่อแม่ สิ่งที่ควรทำคือ ให้การสนับสนุน คำแนะนำ และกำลังใจในการเรียนรู้ สำรวจ และทำกิจกรรมต่างๆ ของลูก ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ลูกสนใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นกุญแจไปสู่การค้นพบตัวตนของลูกก็เป็นได้ เปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย

เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้ทุกสถานการณ์ ตั้งคำถามชวนคิด แทนการบอกคำตอบทันที สร้างพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก 

สุดท้ายแล้ว แม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่หากลูกมีทักษะพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าโลกแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ก็วางใจได้ว่าลูกจะสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขได้ เพราะพวกเขามีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการในอนาคต เหมือนลูกเรานั้นติดอาวุธครบมือแล้วนั่นเอง

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล (Media Literacy)

ถึงเวลาที่น้องๆ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการเข้าถึ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล (Media Literacy)
Starfish Academy

วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล (Media Literacy)

Starfish Academy
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร ทำไมเราต้องทำงานกับผู้อื่น แล้วเมื่อต้องทำงานร่วมกันแล้วจะส่งเสริมใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)
Starfish Academy

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1647 ผู้เรียน
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตน้องๆ วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ หากน้องๆ ได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น
Starfish Academy

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

Starfish Academy

Related Videos

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1109 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
281 views • 2 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด
06:01
Starfish Academy

เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด

Starfish Academy
147 views • 2 ปีที่แล้ว
เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด
TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
523 views • 3 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB