Future Ready 3 เรื่องต้องสู้ วัยเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

Starfish Academy
Starfish Academy 292 views • 1 เดือนที่แล้ว
Future Ready 3 เรื่องต้องสู้ วัยเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

“ทุกวันนี้ เรากำลังเตรียมนักเรียนเพื่อให้พร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบัน ให้พวกเขาพร้อมใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในวันนี้ และเพื่อให้เด็กๆ พร้อมแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในยุคปัจจุบัน” ริชาร์ด ไรลีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา สมัยประธานาธิบดี บิล คลินตัน แห่งสหรัฐฯ กล่าว

จะเห็นว่าการเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาเกือบ 20 ปีแล้ว

ในเวลานั้นผู้คนอาจไม่เข้าใจว่าการเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับตำแหน่งงานที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบันคืออะไร แต่หากมองดูในวันนี้ ก็จะพบว่ามีตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเกิดขึ้นมากมายในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

การเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับอนาคต จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป เพราะขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไม่หยุดหย่อน พ่อแม่ก็จำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กๆ ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกเป็นนักเรียนแห่งอนาคตที่ประสบความสำเร็จ

รู้จัก Future Ready Skill เพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

การท่องจำบทเรียนเพื่อไปสอบให้ได้คะแนนดีๆ นั้น อาจจำเป็นในแง่หนึ่ง แต่หากต้องการให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมเพื่อทำงานในโลกอนาคต คะแนนสอบดีๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะเรียนหรือทำงานในโลกอนาคตจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ Future Ready Skill 

มักคงอยู่ยาวนานกว่าการท่องจำบทเรียน และไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเร็วเพียงใด ทักษะเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ สามารถนำมาใช้ได้เสมอไม่ว่าโลกข้างหน้าจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม

เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ การคิด และการวางแผน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเรียกว่าเป็น Know How คือรู้วิธีว่าควรทำ “อย่างไร” เช่น เรียนรู้อย่างไร คิดอย่างไร และวางแผนอย่างไร ซึ่งหากรู้ทั้ง 3 สิ่งนี้แล้ว ไม่ว่าองค์ความรู้จะมาในรูปแบบไหน เปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ไม่ใช่ปัญหา

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายรายอาจคิดว่าการส่งลูกไปเรียน Coding อาจช่วยให้ลูกมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ความคิดนี้ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด Coding อาจช่วยฝึกความคิดที่เป็นระบบ สร้างความเข้าใจพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งนี้อาจไม่ใช่ทักษะแห่งอนาคต 

Greg Satell นักเขียนและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี กล่าวไว้ว่า 

“คอมพิวเตอร์แห่งอนาคตจะไม่ใช่ระบบดิจิตอลอีกต่อไป ระบบ Software code กำลังจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ดังนั้น เราอาจต้องคิดใหม่ว่าจะเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับอนาคตอย่างไร”  ว่าแล้วมาดูกันว่า Future Ready Skill ที่จำเป็นนั้นมีอะไรบ้าง

3 ชุดทักษะ Future Ready ที่นักเรียนต้องรู้ แล้วอนาคตจะไม่สู้กลับ

ข้อมูลจาก P21 Partnership for 21st Century Learning ได้จัดทำกรอบการทำงานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูผู้สอน โดยจัดกลุ่มทักษะความรู้แห่งอนาคตที่นักเรียนควรมีไว้ 3 องค์ความรู้ด้วยกัน คือ 

  1. Learning & Innovation Skills
  2. Information, Media & Technology Skills
  3. Life & Career Skills 

โดยภายใต้ 3 กลุ่มทักษะนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องมี Know How รู้เฉพาะทางด้านวิชาการ รู้หลักการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล นำมาวางแผนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ 

Learning & Innovation Skills

เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมใช้ดำเนินชีวิตและการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์, การออกแบบนวัตกรรม, การคิดเชิงวิพากษ์, การแก้ปัญหา, การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

Information, Media & Technology Skills 

ทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ประชาคมโลกสามารถทำงานร่วมกันหรือช่วยเหลือกันได้ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จะต้องทำงานได้ในหลายระดับและมีความคิดเชิงวิพากษ์สามารถเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งทักษะที่จำเป็น เช่น การรู้สารสนเทศ (Information Literacy), การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy), และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  (ICT Literacy) 

Life & Career Skills

สมดุลชีวิตและการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทัน โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอยู่ในมือตลอดเวลา อีกทั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตที่อาจไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอีกต่อไป 

เด็กยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะเพื่อปรับสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งหนักเกินไป จนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของชีวิตได้ 

ซึ่งทักษะชีวิตและการทำงานที่จำเป็นสำหรับอนาคตนั้น ได้แก่ ทักษะการยืดหยุ่นและปรับตัว, ทักษะความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Direction), ทักษะทางสังคมและการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cutural Skill), การสร้างผลิตผลและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง (Productivity and Accountability), และทักษะความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility)

บทบาทของผู้ใหญ่เตรียมลูกให้พร้อมสู่อนาคต

พ่อแม่และโรงเรียนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเด็กๆ ให้พร้อมสู่การเป็นนักเรียนแห่งอนาคต โรงเรียนจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้บูรณาการเหตุการณ์จริงในสังคมมาสู่กิจกรรมที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีอุปกรณ์การเรียนรู้และทางเลือกหลากหลายให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกแก้ปัญหา รวมทั้งหาโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

ในส่วนของพ่อแม่ สิ่งที่ควรทำคือ ให้การสนับสนุน คำแนะนำ และกำลังใจในการเรียนรู้ สำรวจ และทำกิจกรรมต่างๆ ของลูก ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ลูกสนใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นกุญแจไปสู่การค้นพบตัวตนของลูกก็เป็นได้ เปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย

เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้ทุกสถานการณ์ ตั้งคำถามชวนคิด แทนการบอกคำตอบทันที สร้างพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก 

สุดท้ายแล้ว แม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่หากลูกมีทักษะพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าโลกแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ก็วางใจได้ว่าลูกจะสามารถเอาตัวรอดและมีความสุขได้ เพราะพวกเขามีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการในอนาคต เหมือนลูกเรานั้นติดอาวุธครบมือแล้วนั่นเอง

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

มาเรียนรู้วิธีการใช้ Canva ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสร้างผลงานกราฟฟิกให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva
Starfish Future Labz

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

Starfish Future Labz
2189 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่ม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย
Starfish Future Labz

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
1087 ผู้เรียน

Related Videos

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
91 views • 1 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
64 views • 2 เดือนที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด
06:01
Starfish Academy

เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด

Starfish Academy
110 views • 11 เดือนที่แล้ว
เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด
TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
469 views • 1 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB