5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

Starfish Academy
Starfish Academy 177 views • 21 วันที่แล้ว
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

1. SWOT Analysis 

เป็นการทบทวนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะส่งผลต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ วิธีการใช้ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่องค์กรหรือโรงเรียน แต่หัวใจหลัก ๆ ก็คือการชวนทุกคนในทีมมาพูดคุย และวิเคราะห์โรงเรียนตาม 4 ปัจจัย และที่สำคัญ คือการสร้างพื้นที่พูดคุยบนพื้นฐานของความไว้ใจ เปิดใจ และปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกัน

อ่านวิธีการใช้เพิ่มเติม https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm#:~:text=SWOT%20stands%20for%20Strengths%2C%20Weaknesses,successful%20strategy%20for%20the%20future.

2. S.M.A.R.T Goals

เป็นการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ และเป็นวิธีการสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายวงการ ซึ่ง S.M.A.R.T Goal ประกอบไปด้วย 

#1 Specific ความเจาะจง เช่น อยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จ / ทำไมเป้าหมายนี้ถึงมีความสำคัญ / ใครจะเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง / พื้นที่ในการทำงานอยู่ที่ไหน / เราต้องการใช้ทรัพยากรใดเพิ่ม หรือข้อจำกัดเราอยู่ที่ไหน (ในส่วนของ Specific ใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ 5WH Questions ก็ได้) 

#2 Measurable สามารวัดผลได้ มีหลักฐานแสดงชัดเจน เช่น เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกี่คน / กี่เปอร์เซนต์ / เราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีพัฒนาการ 

#3 Achievable เป็นไปได้ สมเหตุสมผล ภายใต้เวลาและทรัพยากรที่มี ข้อนี้ให้นึกถึงความเป็นจริง และความเป็นไปได้เป็นหลักในการลงมือทำ 

#4 Relevant สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการในระยะยาว ถ้าสิ่งที่ทำมีคุณค่า และสอดคล้องมากพอ ให้ลองถามคำเหล่านี้ดูก่อน 1.สิ่งที่ทำคุ้มค่าใช่ไหม 2.จำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือเปล่า 3.สิ่งที่ทำเหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนนี้ไหม 4.เราต้องการเป้าหมายนี้จริง ๆ หรอ 5.สิ่งที่เราจะทำเหมาะสมและเข้ากับบริบทสังคมตอนนี้หรือเปล่า? 

#5 Time-bound ระยะเวลาที่มีจำกัด เช่น เป้าหมายนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ / อีก 6 เดือนเราจะต้องทำอะไรบ้าง / วันนี้จะต้องเริ่มทำอะไร เป็นต้น 

อ่านวิธีการใช้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

3. Backward Goal 

คือการเริ่มต้นคิดจากเป้าหมายใหญ่ และไกลมากที่สุดก่อน แล้วค่อย ๆ คิดย้อนกลับมาทีละขั้นตอนจนถึงจุดที่เราจะต้องทำ 

ขั้นที่ 1 : เริ่มคิดใหญ่ คิดกว้าง และคิดไกลเข้าไว้ และเลือกมา 1 เป้าหมายที่อยากทำมากที่สุด เพื่อให้ทีมมี Focus 

ขั้นที่ 2 : ย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็ก ๆ และง่ายต่อการลงมือทำ ตอนนี้อาจจะแยกเป็นแผนของแต่ละฝ่ายงานก็ได้ 

ขั้นที่ 3 : นำเป้าหมายย่อยมาคิดร่วมกับกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายนี้เมื่อนำไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล / ประถมศึกษา/มัธยม จะต้องทำอย่างไร 

ขั้นที่ 4 : สร้าง action plan ในการลงมือทำ โดยให้ระบุเป็น checklist โดย 1 checklist มีแค่ 1 action เท่านั้น เพราะถ้าหากเราทำสำเร็จในทุก ๆ checklist เราจะสามารถสร้างแรงผลักดันในการลงมือทำต่อไปเรื่อย ๆ ได้

อ่านวิธีการใช้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.thebalancesmb.com/how-to-set-achievable-goals-with-backward-goal-setting-2951823

4. One-Word Goal Setting 

คือการเลือก 1 คำ ที่เราจะโฟกัส เพื่อทำให้สำเร็จ 

ขั้นที่ 1 : การที่จะเลือก 1 คำได้ ทีมต้องมานั่งคิดสะท้อนการทำงานที่ผ่านกันก่อนว่า เราอยากที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นในปีหน้า / พวกเราต้องการอะไรในปีหน้า 

ขั้นที่ 2 : ระดมความคิดกัน อาจจะใช้เวลาตรงนี้ให้นานขึ้นในการคิดถึงคำต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในสิ่งที่อยากเห็น ยกตัวอย่างเช่น อยากที่จะโฟกัสเรื่องการทำให้จำนวนลูกค้าเติบโตขึ้นภายในปีหน้า และอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ผลสุดท้ายคือ เพิ่มความจงรักภักดีกับลูกค้า และพูดถึงเรากันปากต่อปาก จะเห็นได้ว่ามีหลายคำที่เกิดขึ้นในประโยค เช่น จงรักภักดี/ ปากต่อปาก /ความสัมพันธ์/ ลูกค้า 

ขั้นที่ 3 : เลือก 1 คำ ที่คิดว่าเป็นคำที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุด เช่น ‘จงรักภักดี’ ที่เราคาดหวังอยากจะเห็นมากที่สุด และทั้งองค์กรควรจะพูดคำนี้ซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดการจดจำถึงที่อยากทำให้สำเร็จ  

และหลังจากนี้ ไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไร เราจะพิจารณาว่าเราเข้าใกล้คำที่เราเลือกไว้หรือยัง ซึ่งบางคนบอกว่าวิธีนี้มีประโยชน์มาก และติดคำเหล่านี้ในที่ๆ มองเห็นได้ง่าย

ซึ่งหลังจากนั้น เราอาจจะชวนทีมมาทำแผนจากคำที่เราเลือกไว้ และให้แต่ละคนเลือกคำที่ตัวเองอยากที่จะโฟกัสในแผนงานของตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกัน 

อ่านวิธีการใช้เพิ่มเติม https://www.thebalancesmb.com/how-to-set-business-goals-with-just-one-word-2951849

5. เครื่องมือตั้งเป้าหมาย OGSM 

เป็นเฟรมเวิร์คในการตั้งเป้าหมายที่ทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้น โดย 

O = Objective ตั้งวัตถุประสงค์ที่เชื่อมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

G = Goals วางขั้นตอนที่จะเข้าใกล้วัถตุประสงค์นั้น ๆ จะต้องวัดได้ เจาะจง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

S = Strategies ระบุทางเลือกที่จะทำให้เราไปถึงวัตถุประสงค์ 

M = Measures การติดตามผลการทำงานว่าสำเร็จหรือไม่อย่างไร 

อ่านวิธีใช้เพิ่มเติม https://www.smartinsights.com/marketing-planning/marketing-models/ogsm-model-framework/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1490 ผู้เรียน

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

บูรณาการ เทคนิคการสอน การประเมิน
การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1742 ผู้เรียน

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการตนเอง

คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
นายวสุพงษ์ อิวาง
นายวสุพงษ์  อิวาง

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
147 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร
11:30

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1376 views 6 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ