เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย 6722 views • 2 ปีที่แล้ว
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินการเรียนรู้นักเรียนอย่างไรดี?

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเวลาปัจจุบันสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส Covid 19 รอบนี้รุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนแบบ Onsite ตลอดภาคเรียนที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อลดการเดินทางของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนรู้ของนักเรียน “หยุดไม่ได้”การเรียนการสอนออนไลน์ และความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนออนไลน์จึงได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง

บทความนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกกระทรวงในประเทศไทย แต่ประเด็นสำคัญคือ เรายังมีวัฒนธรรมแบบไฟไหม้ฟางอยู่เท่านั้นเองขออนุญาตเข้าเรื่องตามชื่อเรื่องบทความในครั้งนี้

เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้ว การวัดและประเมินผลควรมีลักษณะอย่างไรผมเชื่อว่าครูเรา และนักเรียนเราส่วนใหญ่ มีความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับพอสมควร แต่การวัดและประเมินผลเราก็คุ้นเคย แต่คุ้นเคยในรูปแบบของ Onsite กล่าวคือ การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แต่การประเมินผลยังเป็นแบบ Onsite เช่น ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม เพียงแต่ใช้รูปแบบออนไลน์เป็นตัวส่งใบงาน ใบความรู้ หรือใบกิจกรรมไปถึงนักเรียน

เหตุที่ผมคิดว่ายังไม่เหมาะสม เพราะสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงแบบ 360 องศาในทุก ๆ มิติ เช่น 

  • จากเดิมครูเห็นนักเรียนแบบใกล้ชิด เปลี่ยนเป็นครูเห็นนักเรียนแบบผ่านจอคอมพิวเตอร์ ผ่านจอ tablet หรือผ่านจอมือถือ 
  • จากเดิมครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใกล้ชิด เปลี่ยนเป็นครูเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ open
  • จากเดิมนักเรียนมาเรียนกันครบ เปลี่ยนเป็นบางส่วน ไม่ได้มานั่งเรียนเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือจากเดิมครูตรวจใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม หรือข้อสอบที่เป็น paper เปลี่ยนเป็นครูตรวจใบงาน ใบความรู้  ใบกิจกรรม หรือข้อสอบผ่านจอคอมพิวเตอร์ (น้อยรายจะ print ออกมาเป็น paper)

เรียนแบบออนไลน์ ก็ควรประเมินแบบออนไลน์ แต่การประเมินแบบออนไลน์ในความหมายผม ไม่ใช่ google form / KAHOOT / Plickers แต่ผมมุ่งเน้นไปที่ How to รบกวนครูได้ลองอ่านไอเดียผมดูครับ ว่า How to นั้นควรเป็นอย่างไร เผื่อครูเราจะได้นำไอเดียของผม (บางประเด็น) ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ก้าวข้ามคำว่าถูกผิดนะครับ เพราะเป็นไอเดียที่เกิดจากมุมมอง ประสบการณ์ และสถานะของพ่อที่มีลูกชาย 2 คนก็เรียนออนไลน์ที่บ้านเหมือนกับนักเรียนคนอื่น รายละเอียดดังนี้

ก่อนอื่นเราควรมาสร้างเข้าใจเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนว่า การเรียนการสอนนั้นไม่ว่าจะ online หรือ offline ก็จะมีพื้นฐานสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายการเรียนการสอน (Objective) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดพอสังเขปดังนี้

เป้าหมายการเรียนการสอน (Objective) ส่วนใหญ่จะคงเดิม เพราะเรามีสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ และสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ไว้เป็นตัวกำหนด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning) เราไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ เหมือนที่เราเคยทำเป็นปกติในห้องเรียนได้ จากที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนจริง ๆ ก็กลับกลายเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ต้องใช้เครือข่าย internet เป็นตัวเชื่อมโยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวเยอะหน่อยคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาคปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล (Evaluation) โจทย์สำคัญ คือ นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง และอยู่ห่างเราเป็นสิบกิโลเมตร ครูเราจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนคนนั้นเกิดการเรียนรู้ (จริง) ตามเป้าหมายของการเรียนการสอน (Objective)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6456 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3520 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การเขียน วPA
05:24
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเขียน วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1231 views • 2 ปีที่แล้ว
การเขียน วPA
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
08:54
Starfish Academy

รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก

Starfish Academy
22159 views • 2 ปีที่แล้ว
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
748 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน