เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย 1643 views • 1 ปีที่แล้ว
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินการเรียนรู้นักเรียนอย่างไรดี?

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเวลาปัจจุบันสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส Covid 19 รอบนี้รุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนแบบ Onsite ตลอดภาคเรียนที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อลดการเดินทางของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนรู้ของนักเรียน “หยุดไม่ได้”การเรียนการสอนออนไลน์ และความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนออนไลน์จึงได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง

บทความนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกกระทรวงในประเทศไทย แต่ประเด็นสำคัญคือ เรายังมีวัฒนธรรมแบบไฟไหม้ฟางอยู่เท่านั้นเองขออนุญาตเข้าเรื่องตามชื่อเรื่องบทความในครั้งนี้

เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้ว การวัดและประเมินผลควรมีลักษณะอย่างไรผมเชื่อว่าครูเรา และนักเรียนเราส่วนใหญ่ มีความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับพอสมควร แต่การวัดและประเมินผลเราก็คุ้นเคย แต่คุ้นเคยในรูปแบบของ Onsite กล่าวคือ การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แต่การประเมินผลยังเป็นแบบ Onsite เช่น ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม เพียงแต่ใช้รูปแบบออนไลน์เป็นตัวส่งใบงาน ใบความรู้ หรือใบกิจกรรมไปถึงนักเรียน

เหตุที่ผมคิดว่ายังไม่เหมาะสม เพราะสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงแบบ 360 องศาในทุก ๆ มิติ เช่น 

  • จากเดิมครูเห็นนักเรียนแบบใกล้ชิด เปลี่ยนเป็นครูเห็นนักเรียนแบบผ่านจอคอมพิวเตอร์ ผ่านจอ tablet หรือผ่านจอมือถือ 
  • จากเดิมครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใกล้ชิด เปลี่ยนเป็นครูเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ open
  • จากเดิมนักเรียนมาเรียนกันครบ เปลี่ยนเป็นบางส่วน ไม่ได้มานั่งเรียนเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือจากเดิมครูตรวจใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม หรือข้อสอบที่เป็น paper เปลี่ยนเป็นครูตรวจใบงาน ใบความรู้  ใบกิจกรรม หรือข้อสอบผ่านจอคอมพิวเตอร์ (น้อยรายจะ print ออกมาเป็น paper)

เรียนแบบออนไลน์ ก็ควรประเมินแบบออนไลน์ แต่การประเมินแบบออนไลน์ในความหมายผม ไม่ใช่ google form / KAHOOT / Plickers แต่ผมมุ่งเน้นไปที่ How to รบกวนครูได้ลองอ่านไอเดียผมดูครับ ว่า How to นั้นควรเป็นอย่างไร เผื่อครูเราจะได้นำไอเดียของผม (บางประเด็น) ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ก้าวข้ามคำว่าถูกผิดนะครับ เพราะเป็นไอเดียที่เกิดจากมุมมอง ประสบการณ์ และสถานะของพ่อที่มีลูกชาย 2 คนก็เรียนออนไลน์ที่บ้านเหมือนกับนักเรียนคนอื่น รายละเอียดดังนี้

ก่อนอื่นเราควรมาสร้างเข้าใจเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนว่า การเรียนการสอนนั้นไม่ว่าจะ online หรือ offline ก็จะมีพื้นฐานสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายการเรียนการสอน (Objective) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดพอสังเขปดังนี้

เป้าหมายการเรียนการสอน (Objective) ส่วนใหญ่จะคงเดิม เพราะเรามีสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ และสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ไว้เป็นตัวกำหนด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning) เราไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ เหมือนที่เราเคยทำเป็นปกติในห้องเรียนได้ จากที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนจริง ๆ ก็กลับกลายเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ต้องใช้เครือข่าย internet เป็นตัวเชื่อมโยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวเยอะหน่อยคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาคปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล (Evaluation) โจทย์สำคัญ คือ นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกับผู้ปกครอง และอยู่ห่างเราเป็นสิบกิโลเมตร ครูเราจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนคนนั้นเกิดการเรียนรู้ (จริง) ตามเป้าหมายของการเรียนการสอน (Objective)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3111 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4904 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
3950 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การเขียน วPA
05:24
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเขียน วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1074 views • 1 ปีที่แล้ว
การเขียน วPA
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
08:54
Starfish Academy

รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก

Starfish Academy
14573 views • 1 ปีที่แล้ว
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
648 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน