โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 4494 views • 2 ปีที่แล้ว
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในปี 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาของประเทศไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธ์ุอัลฟาและเดลต้า จนส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีเพิ่มขึ้นตามมติของ ศบค.ในช่วงเดือนสิงหาคมจากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด นอกจากเลื่อนการเปิดเรียนแล้วยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้งดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบ Onsite โดยให้จัดการเรียนรู้ได้เฉพาะการศึกษาทางไกล คือ แบบ On Air , Online, On Demand หรือ On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นจนพุ่งทะลุกว่า 20,000 คนต่อวัน ทำให้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า สถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายและดีขึ้นเมื่อใด โรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงเข้มจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้ภายในภาคการศึกษาหน้าหรือไม่ แต่ดูเหมือนว่านักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข็มจะไม่ได้ไปโรงเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564 อย่างแน่นอน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา?” ซึ่งมีประเด็นสำคัญว่า ที่ผ่านมาโควิดทำให้เรามีการปิดโรงเรียนแล้วสองรอบ คิดเป็นระยะเวลารวมประมาณ 90 วัน หรือร้อยละ 40 จากจำนวนวันเรียนที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 200 วันในหนึ่งปี  ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดภาวะความถดถอยในการเรียนรู้ทั้งด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่ง ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยังเห็นเสริมด้วยว่า การปิดเรียนยังซ้ำเติมปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ที่มีอยู่เดิมของระบบการศึกษาไทย และทำให้เด็กนอกระบบมีโอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นด้วย

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education และประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (เครือข่าย TSQP) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมกล่องการเรียนรู้ (Learning box) และกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ได้ยกตัวอย่างการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตของมูลนิธิฯ และได้พยายามแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านการใช้สื่อการสอนในรูปแบบ เทคโนโลยี และกล่องการเรียนรู้ พร้อมทั้งยังสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองหรืออาสาสมัครชุมชนเพื่อเข้าช่วยเหลือดูแลนักเรียน แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เข้มข้นเหมือนกับที่ครูจัดในห้องเรียน เนื่องจากจำเป็นต้องปรับกิจกรรมต่างๆ ให้มีความซับซ้อนน้อยลง เพราะผู้ปกครองและอาสาสมัครชุมชนนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลวิธีในการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) เหมือนกับคุณครู รวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีฐานะยากจนก็ยังขาดความพร้อมในการเข้าถึงอุปกรณ์ สื่อการสอน และแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ นอกจากนี้ ครูยังต้องปรับวิธีที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อครูและเด็กไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คุณภาพของการศึกษาและความสามารถพลิกฟื้นจากวิกฤติ: ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นของจีน” ดร.นรรธพร ได้กล่าวถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นผ่านการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะวิกฤตโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน รวมทั้งอาจจะช่วยชลอและลดความรุนแรงของปัญหาการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

การประเมินบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของครูและผู้เรียนในการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะวิกฤต ข้อมูลประชากรและความต้องการพื้นฐาน รวมทั้งปัจจัยด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ 

การวางแผนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดระยะเวลา มาตราการในการดำเนินงาน ทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมสำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะวิกฤต

การพัฒนาวิชาชีพ และการสนับสนุนการทำงานของครู ประกอบด้วย การอบรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการลดช่องว่างของความสามารถ การปรับหลักสูตร และรูปแบบในการปฏิบัติการสอนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ การกำหนดชุดเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการสนับสนุนด้านสุขภาวะกาย และจิตของครูและผู้เรียน

การหนุนเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ และการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตประกอบด้วย กิจกรรม และคู่มือเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือครูอาสาในพื้นที่ โดยครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการออกแบบนวัตกรรม เครื่องมือและวิธีในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผู้เรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกหลังการสอนเพื่อสะท้อนผลที่เกิดจากการเรียนรู้และประเมินคุณภาพของเครื่องมือและสื่อการสอนที่ใช้หลังจบบทเรียน 

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน ประกอบด้วย การกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การถอดบทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกหลังการสอน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา

สำหรับการนำสื่อการสอน และเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชลอ และลดความรุนแรงของปัญหาการถดถอยในการเรียนรู้นั้น ยังคงมีความท้าทายที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ เช่น ความเสมอภาคของผู้เรียนในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ปัญหาในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาในการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม รวมถึงความเครียดของครู เด็ก และผู้ปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านการใช้เทคโนโลยีและสื่อแบบ Online ก็ยังไม่สามารถแทนที่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างแน่นอน และหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย (ซึ่งผมก็แอบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเกิดขึ้นในเวลาอันไม่ไกลมากนัก) เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนหรือการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจนสามารถกลับมาเรียนรู้กับคุณครูในห้องเรียนได้อีกครั้ง แม้ว่าอาจจะยังไม่เป็นปกติเหมือนกับในอดีต 100% ก็ตาม ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนคงจะต้องให้ความสำคัญกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความรู้ที่หายไปของผู้เรียนแต่ละคนมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหน เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือด้านการสอนเสริมหรือปรับพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อให้มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป

แหล่งข้อมูลและการอ้างอิง

บทความ เรื่อง เด็กเล็กรับกรรม ปิดเทอมยาว “เรียนรู้ถดถอย” ขอครู ยอมเหนื่อยชดเชยเวลาเรียน โดย The Active เข้าถึงได้จาก theactive.net/news/20210608/ 

บทความ เรื่อง กสศ. เผยผลวิจัยปิดเรียน 4 เดือนเกิดภาวะเรียนรู้ถดถอย แนะรัฐออกนโยบาย “โรงเรียนชนะ” เข้าถึงได้จาก workpointtoday.com/equity-forum-2901/ 

การถ่ายทดสอด งานสัมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คุณภาพของการศึกษาและความสามารถพลิกฟื้นจากวิกฤติ: ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นของจีน เข้าถึงได้จาก www.facebook.com/EEFInterForums/videos/3701414240083242 

บทความ เรื่อง เอฟเฟกต์โควิดเขย่าการศึกษา เพิ่มแรงถดถอยการเรียนรู้ โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค เข้าถึงได้จาก www.eef.or.th/article-effects-of-covid-19/ 

บทความ เรื่อง Tackle Learning Loss with the Science of Reading โดย Carnegie Learning, Inc เข้าถึงได้จาก www.carnegielearning.com/blog/learning-loss-science-of-reading/ 

บทความ เรื่อง The Covid-19 Slide and what it could mean for student achievement เข้าถึงได้จาก ednote.ecs.org/the-covid-19-slide-and-what-it-could-mean-for-student-achievement/  

บทความ เรื่อง Is the COVID-19 slide in education real? เข้าถึงได้จาก  blogs.worldbank.org/education/covid-19-slide-education-real

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2012 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

การเรียนหลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง มาตราตัวสะกด คำที่มี ห นำ และก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
516 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
734 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
165 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
45 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]