กิจกรรม PLC Teacher (ครั้งที่ 2) โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
Starfish Academy 1053 views • 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม PLC Teacher (ครั้งที่ 2) โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง

กิจกรรม PLC Leader (ครั้งที่ 2) จัดขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ปี 2564) โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Design Thinking)” ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับคุณครูนำไปปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 2 ท่าน ได้แก่ (1) คุณครูวิรยา กุลนาม โรงเรียน บ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร และ (2) คุณครูพนิดา ฤทธิโชค โรงเรียนวัดหนองบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดย คุณครูกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : แลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณครูนึกถึงเป็นอย่างแรกในการจัดการเรียนรู้หรือจัดทำแผนการสอน

คุณครูวิรยา กุลนาม (โรงเรียนบ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร) :

 • หลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัด จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

คุณครูพนิดา ฤทธิโชค (โรงเรียนวัดหนองบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) :

 • โครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้  
 • กิจกรรมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คุณครูผู้เข้าร่วม :

 • สาระการเรียนรู้
 • มาตรฐานตัวชี้วัด
 • ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
 • หลักสูตรการเรียนรู้
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
 • ความต้องเองการของผู้เรียน

ประเด็นที่ 2 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)

โดย คุณครูกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์ (โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ต้องแก้ รวมถึงเป็นการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำ

มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) จะมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

 • เข้าใจปัญหา (Empathize)
 • กำหนดปัญหา (Define)
 • การระดมความคิด (Ideate)
 • การสร้างต้นแบบ/ทดลองทำ (Prototype)
 • ทดสอบประเมินผล (Test)

ทั้งนี้ จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบดังกล่าว ทางสตาร์ฟิชฯ ได้นำมาพัฒนาเป็นกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 • ตั้งคำถาม (Ask)
 • จินตนาการ (Imagine)
 • วางแผน (Plan)
 • สร้างสรรค์ผลงาน (Create)
 • สะท้อนคิดและปรับแก้ไขใหม่ (Reflect & Redesign)

ประเด็นที่ 3  แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้

ตัวแทนกลุ่มที่ 1 

คำถามที่ 1 : ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เราพบปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

 • ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการลอยกระทง 

คำถามที่ 2 : จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นครูจะนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เชิงออกแบบได้อย่างไร ?

 • ออกแบบให้ผู้เรียนได้คิดถึงการทำกระทงที่รักษ์สิ่งแวดล้อม ว่าใช้วัสดุอะไรทำได้บ้าง และออกแบบให้ผู้เรียนทำกระทงสำหรับการลอยกระทงแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะจากการลอยกระทง

คำถามที่ 3 : สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง ?

 • ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ทำกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ 
 • ความรู้จากการบูรณาการวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องการลอย-การจม , สังคมศึกษาจะเป็นเรื่องของศาสนาและวันสำคัญ 
 • ความรู้เกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การลอยกระทงออนไลน์
 • คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การตระหนักถึงการลอยกระทงว่าลอยไปเพื่ออะไร และถ้าไม่ลอยจะผิดหรือไม่ 

ตัวแทนกลุ่มที่ 2 

คำถามที่ 1 : ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เราพบปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

 • นักเรียนหรือผู้ปกครองใช้กระทงที่ไม่ได้ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย

คำถามที่ 2 : จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นครูจะนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เชิงออกแบบได้อย่างไร ?

 • นำกระบวนการ STEAM Design Process มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการทำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและหาได้จากท้องถิ่น

คำถามที่ 3 : สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง ?

 • สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการคิดขั้นสูง ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการของตนเองได้

ตัวแทนกลุ่มที่ 3 

คำถามที่ 1 : ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เราพบปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

 • ขยะจากวัสดุทำกระทง

คำถามที่ 2 : จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นครูจะนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เชิงออกแบบได้อย่างไร ?

 • ใช้วิธีการตั้งคำถามกับผู้เรียน เป็นคำถามที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนอยากคิดตาม เช่น เราจะทำกระทงจากอะไรได้บ้าง เพื่อให้ไม่ให้เป็นการสร้างขยะในแม่น้ำ ตัวอย่างเช่น ทำกระทงจากขนมปัง เพราะสามารถกลายเป็นอาหารปลาได้ หรือการลอยกระทงออนไลน์ เป็นต้น

คำถามที่ 3 : สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง ?

ด้าน K ความรู้

 • วิธีการทำกระทง
 • สารพิษที่เกิดจากขยะ
 • การออกแบบกระทงและเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติได้
 • การเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้
 • กระบวนการเลือกวัสดุที่ไม่เป็นสารพิษตกค้าง
 • การสอนเพื่อนๆ ทำกระทง
 • ปัญหาที่ทำให้เกิดมลภาวะ

ด้าน P ทักษะและการปฎิบัติ

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน 
 • การได้ลงมือปฎิบัติจริง
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการแก้ปัญหา การรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง
 • การสืบค้นข้อมูล
 • การวางแผนการทำชิ้นงาน
 • การประเมินผล

ด้าน A คุณลักษณะ

 • นักเรียยนสามารถทำงานร่วมกันได้
 • นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
 • นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ

ประเด็นที่ 4 สรุปกิจกรรม PLC Teacher (ครั้งที่ 2) 

โดย คุณครูกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์ (โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งคุณครูสามารถนำหลักการและวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนเองได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1051 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1035 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
139 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
2039 views • 8 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1660 views • 9 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”