การศึกษาอนาคตสู่พลโลก SDGs

การศึกษาอนาคตสู่พลโลก SDGs

หน้าที่การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (กฎหมายกำหนดไว้ ในร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา ๖) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคล ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาส พัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ และมีสํานึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก

       พรบ.การศึกษาชาติ พ.ศ.2542 มาตรา ๖ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น การศึกษา จึงเป็นเรื่องของคนทุกคน ที่ต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการศึกษาเป็นงาน ถือเป็นงานที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน(งานหน้าหมู่) จึงต้องดำเนินการภายใต้หลักการ คือ

 1. การศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ เป็นวาระจังหวัด เป็นวาระอำเภอ เป็นวาระชุมชน และเป็นวาระของครอบครัว community engagement (การมีส่วนร่วมของชุมชน) social engagement (การมีส่วนร่วมทางสังคม)

 2. No child left behind หรือ No one left behind “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การศึกษาที่ตอบโจทย์  คือการศึกษาที่ให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน ค้นพบศักยภาพและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาใจของตนให้สูงขึ้นสูงสุด(เป็นมนุษย์) และนำศักยภาพมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด(มนุษย์ที่สมบูรณ์) ต้องส่งเสริมให้เข้าถึง เข้าใจ ตัวตน พัฒนาตน แล้วนำมาใช้เพื่อตนและผู้อื่นอย่างไม่มีขีดจำกัด โดยตนและสังคมมีความสงบสุข สันติ

ความรู้ที่แท้จริง คืออะไร ความรู้แจ้ง ญาณหยั่งรู้ ความรู้นอกตัว ฝึกให้คิด จินตนาการ แต่เป็นไปตามและอยู่ภายใต้กฎ 4 กฎ (กฏหมาย / กฏจารีตประเพณี / กฎแห่งกรรม / กฏไตรลักษณ์ )

“จริงที่เดียวกับคำกล่าวที่ว่า นักปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่ มักจะติดคุกความคิดของนักทฤษฎีที่ตายไปแล้ว”

SDGs มี 17 เป้าหมาย

Quality Education เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต คือ     

       1.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี ประสิทธิผล ภายในปี 2573

       1.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

       1.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573

       1.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

       1.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

       1.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ คำนวณได้ ภายในปี 2573

       1.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 (2030)

   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล สำหรับทุกคน

๒) ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา น้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี 2563

๓) เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม ครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ ขนาดเล็ก ภายในปี 2573

   ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความเจริญด้าน เทคโนโลยี และ AI การเรียนการสอนแบบเดิม ไม่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงได้ เปรียบเสมือนคำว่า ศัตรูเปลี่ยน แบบไม่ต้องรบ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นย่อมทำลายสิ่งเก่าที่ทำแบบเดิมๆ ในยุค Disruption of the world / I don’t care/ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูเราต้องเปลี่ยนชุดความคิด mindset พัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสร้างความร่วมมือ MOU /AOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ กำลังใจและผลบุญที่คุณครูผู้เปลี่ยนแปลงที่จะได้รับคือ การได้ลูกศิษย์เป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนเก่งมีทั้งวิชาชีวิตและวิชาการทันยุค อยู่ในสังคมยุคใหม่อย่างมีความสุข ผมขอให้กำลังใจคุณครูผู้สร้าง ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านครับ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

คุณธรรมและจริยธรรม
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง ...

Starfish Academy
Starfish Academy
“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม
Starfish Academy

“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

Starfish Academy
6778 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสิน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
Starfish Academy

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
5571 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม
Starfish Academy

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

Starfish Academy
1106 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึ ...

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5076 ผู้เรียน

Related Videos

"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"
04:00
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3264 views • 4 ปีที่แล้ว
"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
182 views • 4 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
296 views • 4 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562
03:38
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
220 views • 4 ปีที่แล้ว
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562