“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวและสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

เรียนรู้เรื่อง ทำไมต้อง “กตัญญู” ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีจึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง ผู้มีความกตัญญูจะทำชีวิตให้มีคุณค่า เป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอ มีคนยกย่องสรรเสริญ จึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกและรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ เพราะคุณธรรมทั้งหลายไม่อาจเริ่มต้นได้ หากขาดสิ่งที่เรียกว่า “กตัญญู”

Learning Outcomes

ความหมายของคำว่า “กตัญญู”

ความกตัญญูต่อพ่อแม่

ความกตัญญูต่อสังคม

“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำไมต้อง “กตัญญู”

ทำไมต้อง “กตัญญู”

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำไมต้อง “กตัญญู”
ความกตัญญูต่อพ่อแม่

ความกตัญญูต่อพ่อแม่

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความกตัญญูต่อพ่อแม่
ความกตัญญูต่อสังคม

ความกตัญญูต่อสังคม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความกตัญญูต่อสังคม
“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้

“ธรรมดี ได้ดี” สุขใจเมื่อได้ให้