นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2538, โล่เกียรติยศส่งเสริมเครือข่ายครูดีของแผ่นดินและมาร์ชชิ่งความดี ในปี 2539 และได้รับรางวัลข้าราชการพลเรียนดีเด่น พ.ศ. 2539 เคยปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

บทความ (1)

ดูทั้งหมด
การศึกษาอนาคตสู่พลโลก SDGs

การศึกษาอนาคตสู่พลโลก SDGs

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

หน้าที่การศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (กฎหมายกำหนดไว้ ในร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา ๖) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคล ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นค ...

4719 views 17.08.20
การศึกษาอนาคตสู่พลโลก SDGs