เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการ ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

เรียนรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสอนลูกให้เป็นคนดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพ่อแม่สามารถสร้างได้และกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น

Learning Outcomes

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

สอนลูกอย่างไรให้ส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมนำคุณธรรม

กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไรสำหรับลูก

สอนลูกย่างไรให้ ส่งเสริมคุณธรรม

สอนลูกย่างไรให้ ส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมนำคุณธรรม

กิจกรรมนำคุณธรรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรมนำคุณธรรม
กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม

กล้าคิดกล้าทำอย่างมีคุณธรรม