เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 698 views • 1 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากนิทานเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายเมื่อนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นและนิทานสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็กในการค้นหาความหมายของชีวิตหรือความหมายในโลกของนิทานในจินตนาการจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขยกตัวอย่างเช่น ถ้าการสอนปกติให้เด็กอ่านความเรียง หรือบทความธรรมดาเด็กจะอ่านได้แต่เด็กจะไม่สนุกเหมือนให้เด็กอ่านในรูปแบบของนิทานซึ่งจะมีตัวละครในการดำเนินเรื่องทำให้เด็กเกิดความสนุกได้สาระ ได้เนื้อหาประกอบกับความบันเทิงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกในการเรียนรู้นั่นเองคุณครูสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมนิทานได้โดยง่ายเพื่อที่คุณครูจะสามารถใช้เป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย การสร้างนวัตกรรมนิทานจึงจะเป็น “หนังสือที่มีเล่มเดียวอยู่บนโลกใบนี้”ซึ่งคุณครูสามารถนำไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ได้อีกด้วยเพราะเมื่อคุณครูสร้างสื่อนวัตกรรมนิทานแล้วจะกลายเป็นหนังสือที่ใช้เสริมประสบการณ์ของนักเรียนดังนี้

หนังสือเสริมประสบการณ์  หมายถึง หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนแต่ไม่ใช่เป็นหนังสือเรียนหรือแบบเรียน แต่จะเป็นหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพื่อสร้างทักษะนิสัยรักการอ่าน มี 4 ประเภทดังนี้ 

1. หนังสืออ่านนอกเวลา  หมายถึงหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน  

2. หนังสือส่งเสริมการอ่าน คือหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเน้นไปทางให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่าน ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน

3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม คือหนังสือที่มีสาระอ้างหลักสูตร เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4. หนังสืออุเทศหรือหนังสืออ้างอิง หมายถึงหนังสือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิง เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนทางวิชาการ ดังนั้นในการวิเคราะห์ประเภทของหนังสือสำหรับเด็กนั่นคือมีแค่ 2 ประเภทคือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่านแต่ก่อนที่จะได้จัดทำนวัตกรรมนิทานคุณครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กนั่นคือ เด็กมีความต้องการพื้นฐานคือ เด็กต้องการความรัก ต้องการความปลอดภัย ความอบอุ่น การเอาใจใส่ การดูแล ดังนั้นการจัดทำสื่อต่างๆต้องเข้าใจในความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ

หนังสือสำหรับเด็ก คือหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กได้อ่านและเรียนรู้ ด้วยเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลิน ในรูปแบบของสาระบันเทิงโดยใช้วิธีเขียน การจัดทำรูปเล่มที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถในการอ่านของนักเรียนโดยมี 3 ประเภทคือ

1.หนังสือเรียน 2.หนังสืออ่านทั่วไป 3.นิตยสาร วารสารและการ์ตูน โดยหนังสือสำหรับเด็กมีจุดมุ่งหมาย  คือ ช่วยให้เด็กได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน สนองความต้องการของวัยเด็ก สร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กให้เจริญตามวัยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ ให้เด็กรู้จักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือเป็น อ่านหนังสือเก่ง เกิดนิสัยรักการอ่านทดแทนความรู้สึกที่เด็กขาดหายไป 

ลักษณะสำคัญของหนังสือสำหรับเด็ก คือเนื้อหาต้องมีวัตถุประสงค์และแก่นเรื่องบอกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหนังสือภาพต้องมีความอยากง่ายเหมาะสมกับวัย สำนวนภาษาที่ใช้ในหนังสือสำหรับเด็กใช้ภาษาง่าย ๆ ถูกต้องเหมาะสม สั้นกระชับสละสลวยเป็นภาษาที่ดี ไม่มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนมากเกินไป ดังนั้นในการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กจึงต้องมีกระบวนการในการวางแผนในการจัดทำ นั่นคือ

1.มีการคัดเลือกเนื้อหา 2.ศึกษาความยากง่ายในการอ่านของเด็กในแต่ละวัย 3.เลือกรูปแบบการเขียนที่เหมาะสม 4.การวางโครงเรื่อง 5.การออกแบบภาพประกอบ 6.การจัดทำรูปเล่ม 

ในการสร้างนวัตกรรมหนังสือนิทานสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการอ่านจะต้องเหมาะสมกับความรู้และวัยของเด็กเพื่อให้เด็กได้อ่านและเรียนรู้จากเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเพื่อช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญที่สุดจะเป็นการช่วยปลูกฝังคุณธรรมเจตคติและแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนั่นเอง

ดังนั้น การเรียนรู้โดยการใช้สื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่ายแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กพร้อมทั้งให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางภาษาที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีความหมายเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัยจนในที่สุดนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2114 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1377 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
46 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
206 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
221 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4434 views • 8 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”