5 วิธีพาโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนสู่ความสำเร็จ

Starfish Labz
Starfish Labz 11249 views • 6 เดือนที่แล้ว
5 วิธีพาโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนสู่ความสำเร็จ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนจะสามารถช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกว้างขวางและสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้ากับเรื่องรอบตัวนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งหากท่านผู้บริหารเห็นความสำคัญและต้องการที่จะเริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนสามารถดำเนินการได้ตาม 5 วิธีต่อไปนี้           

1)ค้นและระบุโอกาสจากทรัพยากรที่มีในชุมชน

มันคงเป็นเรื่องที่ยากหากเราจะทำอะไรร่วมกับชุมชนแต่ไม่รู้จักทรัพยากรต่างๆ ที่ชุมชนเรามีหรือเป็นก่อนยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจจะให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมค้นหาข้อมูลว่ามีใคร ทำอะไรในชุมชนของเราบ้าง เช่น กลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรบริหารสังคม สมาคมต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง หน่วยงานรัฐ ห้องสมุดประจำเขต เป็นต้น หลังจากนั้นให้ทุกคนในโรงเรียนช่วยกันระบุความต้องการที่โรงเรียนต้องการและระบุทรัพยากรของโรงเรียนที่สามารถจัดสรรให้กับชุมชนได้รวมถึงการหาจุดเชื่อมโยงในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน เช่น หากมีธนาคารใกล้กับโรงเรียนผู้บริหารสามารถเชิญชวนนักธนาคารและการเงินมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรการเงินให้กับนักเรียนหรือสอนเกี่ยวกับการเก็บออมต่างๆ เป็นต้น 

2)เข้าหาชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน

หลังจากบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ผู้บริหารนำทีมคุณครูแกนนำไปพบปะองค์กรเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกันถามความต้องการและความคิดเห็นขององค์กรนั้นๆ ว่า “โรงเรียนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ดีขึ้นอย่างไร” และขอให้ผู้บริหารจำไว้ว่าเป้าหมายของการสนทนา คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคตไม่ใช่เป็นการพูดคุยถึงแต่ความต้องการของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว

3)กำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับชุมชน

ควรคำนึงไว้เสมอว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดีร่วมกัน ควรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ชุมชนหรือองค์กรที่เราต้องการทำงานด้วย ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน The Park School จากเมือง Baltimore เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนของผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่มโครงการทำงานร่วมกับชุมชนโดยการจัดช่วงเวลาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีโอกาสได้เยี่ยมเยียนชุมชนผู้สูงอายุจึงทำให้นักเรียนมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุโดยการอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง พูดคุยกับพวกเขาและรับฟังเรื่องราวชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นและในขณะเดียวกันนั้นโรงเรียนยังสร้างภารกิจที่มีความหมายต่อชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยใกล้เคียงกับโรงเรียน จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือการกำหนดโอกาสที่ส่งผลดีต่อทั้งโรงเรียนและชุมชนเพื่อการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

4)เริ่มต้นเล็กๆ แล้วค่อยขยายใหญ่

บ่อยครั้งเมื่อเราเจอองค์กรที่อยากทำงานไปในทิศทางเดียวกันผู้บริหารอาจจะอยากสร้างหรือจัดงานยิ่งใหญ่เพื่อเด็กๆ และชุมชนแต่อย่าลืมว่าการจัดงานครั้งหนึ่งใช้ระยะเวลานาน และงบประมาณที่มากมาย ดังนั้น ข้อแนะนำ คือ การเริ่มต้นทดลองทำงานร่วมกันในเป้าหมายที่เล็กลงก่อน เช่น บางครั้งผู้บริหารอาจจะมีเป้าหมายสร้างโครงการสร้างอาชีพให้นักเรียนทั้งโรงเรียน แต่เราอาจจะต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม โดยเริ่มต้นทดลองกับนักเรียนชั้น ม.3 ก่อน โดยการเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้กับนักเรียน และหลังจากนั้นค่อยขยายผลออกไปในระดับชั้นอื่นๆ เป็นต้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับการเตรียมงานที่มากเกินไป

5)สรุปผลการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการนี้จะช่วยทำให้ชุมชนหรือองค์กรที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนมั่นใจว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสานต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการประเมินและสรุปการทำงานร่วมกันทั้งในแง่ของประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันความรู้สึกของคนในชุมชนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นของคุณครู ไม่เพียงแต่การประเมินในด้านบวกเท่านั้นควรจะต้องมีการประเมินและพูดคุยกันถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานร่วมกันด้วยเพื่อวางแผนการทำงานต่อไป

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้บริหารคำนึงไว้ว่า“โรงเรียนไม่ได้เป็นที่ให้ความรู้นักเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น” ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่หลักที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่อย่าลืมว่าองค์กรต่างๆในพื้นที่ ผู้ปกครอง ชุมชน ต่างมีประสบการณ์ที่มากมายสามารถช่วยเติมเต็มศักยภาพของโรงเรียนได้เช่นกัน ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารใช้ความเชี่ยวชาญของชุมชนให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้เอื้อทรัพยากรและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

แปลและเรียบเรียง

School-Community Engagement : 5 Steps to Creating Impactful Partnership

https://shorturl.at/xIYZ7

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1079 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56172 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
685 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1270 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA