เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

Starfish Labz
Starfish Labz 2512 views • 6 เดือนที่แล้ว
เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจจะยังสงสัยถึงความแตกต่างของการเรียนรู้แบบ Project Based-Learning และ Problem Based Learning ซึ่งทั้งสองรูปแบบการเรียนรู้นี้มีทั้งความเหมือนและความต่างโดยบทความนี้จะนำเอาประสบการณ์การสอนของ Sara Segar จากเว็บไซต์ SpacesEDU มาแลกเปลี่ยนกันดังนี้

PBL (Project Based Learning) และ PrBL (Problem Based Learning) เริ่มต้นมาจากการนำเอาปัญหาในโลกจริงมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสองรูปแบบเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกันและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอ เป็นต้น

Project Based Learning เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาหรือความสนใจของผู้เรียนโดยมีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวข้องกับตัวของผู้เรียนและอาจมีกระบวนการและผลลัพธ์ที่แตกต่างจาก Problem Based Learning

Problem Based Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสิ่งต่างๆ ในโลกผู้เรียนจะต้องค้นหาปัญหา แยกแยะ และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นนอกจากนั้นต้องมีการสำรวจมุมมองและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายต่อปัญหานั้นๆ เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานที่ครอบคลุมในการแก้ปัญหานั้นได้จริง

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบ PBL และ PrBL โดยการเลือกหัวข้อการศึกษาการอนุรักษ์หมาป่าในรัฐมินนิโซตา

Problem Based Learning

1.นักเรียนสำรวจปัญหาจำนวนหมาป่าที่มีความเสี่ยงในรัฐมินนิโซตาผ่านการเรียนรู้จากปัญหา (PrBL) ขนาดประชากรหมาป่าในรัฐมินนิโซตามีขนาดเล็กจนเป็นอันตรายในบางครั้ง การมองปัญหานี้ผ่าน PrBL จะทำให้นักเรียนต้องดูที่มาของปัญหาก่อน (หมาป่ามีชื่อเสียงว่าเป็นอันตราย พวกมันกินปศุสัตว์เป็นอาหาร การสูญเสียถิ่นที่อยู่ที่สำคัญ การสูญเสียทางพันธุกรรม ฯลฯ)

*การสำรวจสาเหตุของปัญหาที่มีหลายมิติ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้แบบ PrBL

2.นักเรียนได้รวบรวมสาเหตุของปัญหาทั้งหมดแล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างนโยบายเพื่อปกป้องทั้งหมาป่าและเกษตรกร สร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและนักอนุรักษ์และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ป้องกันไม่ให้หมาป่าทำลายปศุสัตว์โดยตรง

*เป้าหมายของ PrBL เพื่อให้นักเรียนเห็นสาเหตุของปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติก่อนที่จะลงมือแก้ไขปัญหา

3.นักเรียนได้แผนงานแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมความซับซ้อนหลากหลายมิติ

4.เมื่อนักเรียนได้แผนงานแล้ว ก็สามารถลงมือทำได้

*แต่คุณครูจะไม่ได้คาดหวังว่าแผนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ หรือดำเนินการตามแผนที่คาดหวังไว้ทั้งหมด

Project Based Learning

แทนที่จะศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมนักเรียนควรที่จะ

1.ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน

2.สร้างผลงาน หรือแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง

3.ส่งมอบผลงานให้แก่ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

เช่น ตัวอย่างงานศึกษาหมาป่า นักเรียนได้ติดต่อประสานกับกลุ่ม Wildlife Science Center (WSC) in มินิโซตา เพื่อร่วมมือกับพวกเขาในการอนุรักษ์หมาป่า

*การเรียนรู้แบบ PBL จะช่วยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมและแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่

สรุปความเหมือนและความต่างของการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ

Problem - Based Learning

 • ตั้งต้นจากปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง โดยให้นักเรียนสำรวจสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้าน รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา เลือกแนวทางการปัญหา และวางแผนงาน โดยใช้วิธีการสืบค้นหาข้อมูลไปเรื่อยๆ
 • ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2-5 วัน
 • ประสบการณ์ในการเรียนรู้อาจจะไม่จำเป็นต้องดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • วิธีการแก้ปัญหาอาจเป็นแค่ในเชิงทฤษฎีก่อนเบื้องต้นยังไม่ต้องลงมือปฏิบัติ

Project- Based Learning

 • ตั้งต้นแบบเดียวกับ PrBL แต่เพิ่มเติมในเรื่องของการดึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
 • ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1-4 สัปดาห์
 • นักเรียนสำรวจวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แต่เลือกมา 1-2 วิธีการ
 • นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือทำจริง ได้รับประสบการณ์ตรง
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 • นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 • นักเรียนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมด้วยตัวเอง
 • ทักษะที่จะได้รับ คือ การทำงานร่วมกับชุมชน กับเพื่อน การสื่อสาร และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สิ่งที่เหมือนกัน

 • นำปัญหาในโลกจริงมาเป็นโจทย์การเรียนรู้
 • บูรณาการหลากหลายวิชาในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้
 • ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลายแก่นักเรียน

แต่อย่างไรก็ตามคุณครูสามารถที่จะผสมผสานการเรียนรู้แบบ PrBL ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบ PBL ได้โดยการเริ่มต้นจากปัญหาใช้เวลาในการสืบเสาะหาสาเหตุต่างๆ ขยายเวลาในการเรียนรู้เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและได้ลงมือสร้างผลงานที่เป็นของตนเองเพื่อส่งต่อแก่ชุมชนได้เพราะท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้ทั้งสองแบบก็ได้ส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับนักเรียนมากมาย อาทิเช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสร้างเครือข่าย การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

 

แปลและอ้างอิง

From Boring Lessons to Engaged Learners: How Project-Based and Problem-Based Learning Can Transform Your Teaching https://shorturl.at/bcyG7

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6238 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2494 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2476 ผู้เรียน

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
328 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9469 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)