แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

Starfish Labz
Starfish Labz 1278 views • 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคส่วนของการศึกษา (OECD Education) 2030 ได้พูดถึงความท้าทาย 5 ประการที่ระบบการศึกษาทั่วโลกจะต้องปฏิรูปให้ก้าวข้ามให้ได้ ดังนี้

 1. เผชิญกับความต้องการที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาก แต่ไม่ได้เรียนในสิ่งที่นำไปใช้จริง เพราะฉะนั้น เราจะต้องเปลี่ยนโฟกัสจาก “เรียนมาก” เป็น “เรียนอย่างมีคุณภาพ”
 2. การปฏิรูปหลักสูตรมีความล่าช้า และหลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่กว้างเกินไป ต้องทำให้หลักสูตรแคบลง เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น
 3. เนื้อหาบทเรียนต้องมีคุณภาพ เพราะต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
 4. หลักสูตรควรมีการรับประกันคุณภาพในระหว่างที่มีการพัฒนา และควรได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ชุมชนรอบข้างในการประกันคุณภาพด้วย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
 5. ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิรูปที่ยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อการก้าวข้ามความท้าทายทั้ง 5 ประการนี้ ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้าง “หลักการออกแบบ” เพื่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและระบบการศึกษาที่จะมีในแต่ละประเทศ ดังหลักการในประเด็นแนวคิด และเนื้อหาดังนี้

 • เนื้อหาต้องให้นักเรียนเป็นเจ้าของ: หลักสูตรควรคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่าของการเรียนรู้
 • เนื้อหาต้องเข้มข้น : เนื้อหาในบทเรียนควรเป็นเนื้อหาที่ท้าทายผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนคิดได้ลึกซึ้งขึ้น
 • เนื้อหาต้องมีจุดโฟกัส : จำนวนเนื้อหาที่เรียนควรมีจำนวนน้อย แต่ต้องเน้นการเรียนรู้ในเชิงลึกและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน บางเนื้อหาอาจจะมีความซ้ำกันเพื่อเน้นย้ำแนวคิดที่สำคัญ
 • เนื้อหาต้องมีการเชื่อมโยง : ลำดับเนื้อหาต้องมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ไล่ลำดับความยากง่ายและลึกตื้นของเนื้อหา เพื่อให้เห็นขั้นตอนของแนวคิดต่างๆ และจะต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
 • เนื้อหาควรสอดคล้องกับการประเมินผู้เรียน : หลักสูตรควรสอดคล้องกับแนวทางการสอนและประเมินผล ซึ่งการประเมินผลในแต่ละเนื้อหาอาจจะต้องมีความแตกต่างกัน และควรมีวิธีการประเมินใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • เนื้อหาควรเน้นที่การผสมผสานความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่า : ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ในบริบทอื่นๆ ด้วย
 • เนื้อหาควรให้ทางเลือกแก่นักเรียน : ผู้เรียนควรได้เรียนรู้การทำโปรเจกต์ หรือการเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยการสนับสนุนจากคุณครู เพื่อการตัดสินใจเลือกด้วยการมีข้อมูลอย่างครบถ้วน

ทั้ง 7 หลักการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาการสอนจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการออกแบบหลักสูตร คือ การเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริงนอกห้องเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการเรียนรู้นั่นเอง

อ้างอิง The Future of Education and Skills Education 2023, OECD

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2327 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2354 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
464 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
312 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข