“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy 649 views • 1 เดือนที่แล้ว
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

การปรับวิธีสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ครูมีเวลาในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพแต่เนื่องจากปัจจุบันครูมีภาระงานที่ล้นมืออยู่แล้วเพราะนอกจากงานสอนแล้วยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายจึงทำให้คุณครูไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลนักเรียนหรือสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพราะการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการติดตามดูพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหรือตอบสนองต่อกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และทำการสังเกตอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสังเกตอะไรและประเด็นใด เพื่อทำความเข้าใจถึงการกระทำและพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีการแสดงออกอะไรและอย่างไรบ้างที่ผู้สังเกตทำการสังเกตพฤติกรรมได้โดยตรงจากสภาพการณ์หรือสถานการณ์จริง หรือเป็นการสังเกตทางอ้อมที่ได้จากการสังเกตหลักฐานหรือร่องรอยอื่น ๆ หรือการศึกษาเอกสาร ที่ช่วยสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ต้องการนั่นเอง

หน้าที่ครูจริงๆคือการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นถ้าครูยังบอกความรู้อยู่ หรือสอนไปวันๆตามหน้าที่จะทำให้เวลาของคุณครูเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นคุณครูจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ครูเป็น Facilitator ผสมผสานกับระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียน (Learning Ecosystem in Classroom) ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับโลกแห่งอนาคตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุงวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องคิดและออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยหาวิธีการสร้างผู้เรียนอย่างไรให้นักเรียนมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ โดยการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้กันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน ให้นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังเพื่อนช่วยเพื่อนมีการรับฟังเสียงซึ่งกันและกันสร้างกติกาเพื่อลดความวิตกกังวล สามารถออกแบบท่านั่งเรียนที่สนองต่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียนทุกคนได้รับการเสริมแรงเป็นขั้นพื้นฐาน

2.ให้ผู้เรียนสนุกกับการคิดวิเคราะห์โดยครูใช้เทคนิคการกลั่นแกล้งผู้เรียนผ่านโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย (Jumping Task) เพื่อให้ผู้เรียนลดความหวาดระแวงจากเสียงของครูมีการเปิดใจและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น โดยที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นคือร่วมคิด ร่วมวางแผน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฝึกการคิดคนเดียว คิดเป็นคู่และคิด 4 คน จนเกิดการระดมความคิดเป็นต้น

3.ให้ผู้เรียนสนุกกับการนำเสนอโดยใช้เทคนิคการทวนซ้ำ (Repeat) โดยผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ผ่านตัวแทนของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนโดยใช้แนวคิดการทวนซ้ำคำตอบจนได้คำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการปรับวิธีการสอนของครู โดยการปรับการสอนอย่างไรที่จะทำให้ครูมีเวลาที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ “การกลั่นกรองแกล้งนักเรียน” นั่นคือ

กลั่น...จะให้ผู้เรียนคิดอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

กรอง...กรองคำถามออกมาเป็นข้อๆเพื่อให้นักเรียนได้คิดและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

แกล้ง...ยั่งผู้เรียนได้คิดโดยโยนคำถามที่กระตุ้นการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นคุณครูจะต้องมีการวางแผนการใช้เวลาหรือการบริการจัดสรรเวลาให้มีมากพอที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน “ผ่านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในบทบาทของ Facilitator” เพื่อนำผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมไปถึงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มผ่านการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังไปพร้อมกันเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1359 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2013 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
2927 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
309 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
293 views • 3 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
357 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
319 views • 5 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน