“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy 1427 views • 8 เดือนที่แล้ว
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

การปรับวิธีสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ครูมีเวลาในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพแต่เนื่องจากปัจจุบันครูมีภาระงานที่ล้นมืออยู่แล้วเพราะนอกจากงานสอนแล้วยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายจึงทำให้คุณครูไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลนักเรียนหรือสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพราะการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการติดตามดูพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหรือตอบสนองต่อกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และทำการสังเกตอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสังเกตอะไรและประเด็นใด เพื่อทำความเข้าใจถึงการกระทำและพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีการแสดงออกอะไรและอย่างไรบ้างที่ผู้สังเกตทำการสังเกตพฤติกรรมได้โดยตรงจากสภาพการณ์หรือสถานการณ์จริง หรือเป็นการสังเกตทางอ้อมที่ได้จากการสังเกตหลักฐานหรือร่องรอยอื่น ๆ หรือการศึกษาเอกสาร ที่ช่วยสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ต้องการนั่นเอง

หน้าที่ครูจริงๆคือการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นถ้าครูยังบอกความรู้อยู่ หรือสอนไปวันๆตามหน้าที่จะทำให้เวลาของคุณครูเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นคุณครูจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ครูเป็น Facilitator ผสมผสานกับระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียน (Learning Ecosystem in Classroom) ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับโลกแห่งอนาคตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุงวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องคิดและออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยหาวิธีการสร้างผู้เรียนอย่างไรให้นักเรียนมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ โดยการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้กันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน ให้นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังเพื่อนช่วยเพื่อนมีการรับฟังเสียงซึ่งกันและกันสร้างกติกาเพื่อลดความวิตกกังวล สามารถออกแบบท่านั่งเรียนที่สนองต่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียนทุกคนได้รับการเสริมแรงเป็นขั้นพื้นฐาน

2.ให้ผู้เรียนสนุกกับการคิดวิเคราะห์โดยครูใช้เทคนิคการกลั่นแกล้งผู้เรียนผ่านโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย (Jumping Task) เพื่อให้ผู้เรียนลดความหวาดระแวงจากเสียงของครูมีการเปิดใจและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น โดยที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นคือร่วมคิด ร่วมวางแผน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฝึกการคิดคนเดียว คิดเป็นคู่และคิด 4 คน จนเกิดการระดมความคิดเป็นต้น

3.ให้ผู้เรียนสนุกกับการนำเสนอโดยใช้เทคนิคการทวนซ้ำ (Repeat) โดยผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ผ่านตัวแทนของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนโดยใช้แนวคิดการทวนซ้ำคำตอบจนได้คำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการปรับวิธีการสอนของครู โดยการปรับการสอนอย่างไรที่จะทำให้ครูมีเวลาที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ “การกลั่นกรองแกล้งนักเรียน” นั่นคือ

กลั่น...จะให้ผู้เรียนคิดอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

กรอง...กรองคำถามออกมาเป็นข้อๆเพื่อให้นักเรียนได้คิดและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

แกล้ง...ยั่งผู้เรียนได้คิดโดยโยนคำถามที่กระตุ้นการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นคุณครูจะต้องมีการวางแผนการใช้เวลาหรือการบริการจัดสรรเวลาให้มีมากพอที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน “ผ่านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในบทบาทของ Facilitator” เพื่อนำผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมไปถึงพฤติกรรมการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มผ่านการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังไปพร้อมกันเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1647 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
3656 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
487 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
514 views • 11 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
380 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
400 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน