สอนภาษาไทยเริ่มต้นดีมีเทคนิค

Starfish Academy
Starfish Academy 600 views • 1 เดือนที่แล้ว
สอนภาษาไทยเริ่มต้นดีมีเทคนิค

ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ฉะนั้นการใช้เทคนิคการเรียนรู้ทางด้านภาษาถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจรวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและในครั้งนี้จะเป็นการแบ่งปันเทคนิคดีๆในการสอนภาษาไทยที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและรักในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยยิ่งขึ้น

เทคนิคเรื่องแรกที่เด็กควรรู้ และครูเริ่มสอนภาษาไทย

1. พยัญชนะไทย สอนให้เด็กรู้จัก “พยัญชนะไทย” โดยวิธีการ กิจกรรม หรือสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลง คลิปวิดีโอ บัตรพยัญชนะ สื่อออนไลน์ หรือเกมเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กได้รู้จัก เข้าใจและจดจำพยัญชนะไทยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. การฝึกลีลามือ เป็นการฝึกการจับอุปกรณ์การเขียนของเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่การใช้นิ้วมือ สีเทียนลากเส้นหรือระบายสี เพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง สร้างความคุ้นเคย และการจดจำในการเชื่อมโยงถึงการฝึกเขียนต่อไป

3. การฝึกเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง โดยการใช้สมุด ใบงาน หรือแบบหัดเขียนพยัญชนะไทยตามหลักตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำและเขียนพยัญชนะไทยได้อย่างถูกวิธี

4. ฝึกออกเสียงพยัญชนะ สอนให้เด็กจดจำพยัญชนะผ่านการออกเสียงโดยการใช้เทคนิคแยกอักษร 3 หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ควบคู่กับการฝึกเขียนพยัญชนะตามที่ครูบอก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำพยัญชนะนั้น ๆ

5. ฝึกอ่านประสมสระ โดยเริ่มจากสระเสียงยาวก่อน ได้แก่ สระอา สระอู สระอี ฯล ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบการแสดงท่าทางประกอบเพลงการใช้บทกลอน บทเพลง หรือบัตรคำประกอบรูปภาพเพื่อให้เด็กเกิดการจดจำพยัญชนะและสามารถจินตนาการความหมายของคำ ๆ นั้นได้

6. การใช้วรรณยุกต์ เป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะกับสระ เพื่อแยกความหมายของคำ ซึ่งเด็กจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้และผันวรรณยุกต์ เริ่มแรกครูอาจจะทำการสอนในเรื่องของไตรยางค์ การสอนผันวรรณยุกต์ 5 เสียงตามอักษร 3 หมู่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ แม่นยำ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

7. ตัวสะกด เป็นการสอนให้เด็กรู้จักแต่ละมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว และมาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

8. ฝีกเขียน เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน เน้นทำบ่อยๆ แต่ในการฝึกเขียนนั้นครูสามารถใช้เทคนิคอื่น ๆ ควบคู่ได้ เช่น การเขียนตามคำบอก แบบฝึกเสริม ฯล เป็นต้น

เห็นได้ว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความละเอียด ซับซ้อนและสละสลวย ฉะนั้น การสอนภาษาไทยอาจจะต้องอาศัยเทคนิควิธีการในการฝึกฝนแต่ละขั้นตอนจากง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ แม่นยำและการนำไปใช้ที่ถูกวิธีได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, C ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet
Starfish Academy

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Academy
1396 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12927 views • 3 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
45 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
97 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
320 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น