สอนภาษาไทยเริ่มต้นดีมีเทคนิค

Starfish Academy
Starfish Academy 2116 views • 7 เดือนที่แล้ว
สอนภาษาไทยเริ่มต้นดีมีเทคนิค

ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ฉะนั้นการใช้เทคนิคการเรียนรู้ทางด้านภาษาถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจรวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและในครั้งนี้จะเป็นการแบ่งปันเทคนิคดีๆในการสอนภาษาไทยที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและรักในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยยิ่งขึ้น

เทคนิคเรื่องแรกที่เด็กควรรู้ และครูเริ่มสอนภาษาไทย

1. พยัญชนะไทย สอนให้เด็กรู้จัก “พยัญชนะไทย” โดยวิธีการ กิจกรรม หรือสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลง คลิปวิดีโอ บัตรพยัญชนะ สื่อออนไลน์ หรือเกมเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กได้รู้จัก เข้าใจและจดจำพยัญชนะไทยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. การฝึกลีลามือ เป็นการฝึกการจับอุปกรณ์การเขียนของเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่การใช้นิ้วมือ สีเทียนลากเส้นหรือระบายสี เพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง สร้างความคุ้นเคย และการจดจำในการเชื่อมโยงถึงการฝึกเขียนต่อไป

3. การฝึกเขียนพยัญชนะที่ถูกต้อง โดยการใช้สมุด ใบงาน หรือแบบหัดเขียนพยัญชนะไทยตามหลักตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำและเขียนพยัญชนะไทยได้อย่างถูกวิธี

4. ฝึกออกเสียงพยัญชนะ สอนให้เด็กจดจำพยัญชนะผ่านการออกเสียงโดยการใช้เทคนิคแยกอักษร 3 หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ควบคู่กับการฝึกเขียนพยัญชนะตามที่ครูบอก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำพยัญชนะนั้น ๆ

5. ฝึกอ่านประสมสระ โดยเริ่มจากสระเสียงยาวก่อน ได้แก่ สระอา สระอู สระอี ฯล ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบการแสดงท่าทางประกอบเพลงการใช้บทกลอน บทเพลง หรือบัตรคำประกอบรูปภาพเพื่อให้เด็กเกิดการจดจำพยัญชนะและสามารถจินตนาการความหมายของคำ ๆ นั้นได้

6. การใช้วรรณยุกต์ เป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะกับสระ เพื่อแยกความหมายของคำ ซึ่งเด็กจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้และผันวรรณยุกต์ เริ่มแรกครูอาจจะทำการสอนในเรื่องของไตรยางค์ การสอนผันวรรณยุกต์ 5 เสียงตามอักษร 3 หมู่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ แม่นยำ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

7. ตัวสะกด เป็นการสอนให้เด็กรู้จักแต่ละมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว และมาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

8. ฝีกเขียน เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน เน้นทำบ่อยๆ แต่ในการฝึกเขียนนั้นครูสามารถใช้เทคนิคอื่น ๆ ควบคู่ได้ เช่น การเขียนตามคำบอก แบบฝึกเสริม ฯล เป็นต้น

เห็นได้ว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความละเอียด ซับซ้อนและสละสลวย ฉะนั้น การสอนภาษาไทยอาจจะต้องอาศัยเทคนิควิธีการในการฝึกฝนแต่ละขั้นตอนจากง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ แม่นยำและการนำไปใช้ที่ถูกวิธีได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน

วันทีนและวัยทำงานต้องห้ามพลาด กับการใช้ Visual Thinking เพื่อสร้างความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพอย่างสนุกสนาน มาเรียน ...

Starfish Labz
Starfish Labz
ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน
Starfish Labz

ไอเดียการใช้ Visual Thinking กับวัยเรียนและวัยทำงาน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

เบื่อไหม? กับการจดโน้ตแบบเดิมๆ หรือหากคุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้จดจำได้แม่นยำ คิดสร้างสรรค์ และสนุกขึ้นหรืออยากจดโ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note
Starfish Labz

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, C ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet
Google for Education Partner

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Google for Education Partner
1550 ผู้เรียน

Related Videos

Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12931 views • 2 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
372 views • 3 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
105 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3