เรียนดีมีความสุข การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

Starfish Academy
Starfish Academy 519 views • 15 วันที่แล้ว
เรียนดีมีความสุข  การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายการศึกษา ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยแบ่งเป็น 2 หลัก คือ 1.การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และ 2 การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ซึ่งการดำเนินการมีแนวทางในการปฏิบัติ 2 แนวทางคือ                                                                                     

1.การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพจริง ลดขั้นตอนการทำเอกสาร การประเมินที่ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามช่วงวัยเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระงานให้แก่ครูจนเกินไป โดยใช้ระบบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินวิทยฐานะให้มีความเชื่อมโยงกัน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประเมินได้อย่างมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น เช่น โยกย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เงินและเก็บออมเงินโดยการปลูกฝังผู้ที่รับการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูโดยการการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ และการพักชำระดอกเบี้ยให้กับครูโดยลูกหนี้ชำระเพียงเงินต้นเท่านั้น ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ ครู 1 คน ต่อ แท็บเล็ต 1 เครื่อง ที่สามารถเชื่อมโยงระบบออนไลน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นงบลงทุนด้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ Hardware, Software , People ware

2. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการให้นักเรียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ "ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต)โดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิตการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพการทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ครอบครัว ผู้นำทางศาสนา และโรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ด้วยหลักแนวคิดร่วมการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนนั่นคือ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” สู่การศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1224 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1930 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1914 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
251 views • 3 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
171 views • 1 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
37 views • 7 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
39 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]