"การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่"

นางสายบัว พิมพ์มหา
นางสายบัว พิมพ์มหา 20817 views • 11 เดือนที่แล้ว
"การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่"

เมื่อพูดถึงการประเมินแบบใหม่ ในการเริ่มต้นของ PA เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 หลายๆ ท่าน เริ่มสับสน เริ่มคลำทิศทางกันไปต่าง ๆ นานา มีเหล่าผู้นำหลายๆ ท่านที่พยายามบอกว่าระบบนี้ดีอย่างไร? แต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงแก่นของ PA

ในช่วงที่ PA เริ่มใช้ วันนั้นหลายท่านที่มีความรู้พอแนะนำโรงเรียนต่างๆ ได้ คงไม่มีเวลาพักเลย หนึ่งในนั้นก็คือ ครูสายบัว ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ได้มีโอกาสให้ความรู้ให้กับหลาย ๆ โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (Onsites) ไม่มีวันพัก อบรมแม้กระทั่งช่วงค่ำ เพื่อให้หลายๆ โรงเรียนจับต้นชนปลายของ PA ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของโรงเรียนหลายครั้ง หลายๆโรงเรียนต่างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการนำ PA ไปสู่การปฏิบัติความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง มาตรา 55 การประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ และ มาตรา 54 การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทำให้คุณครูผู้ปฏิบัติมีความกังวลใจในระบบการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่มาตรา 55 เป็นการขับเคลื่อน PA ภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นคุณครูที่เริ่มจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เขียน PA1 โดยใช้แบบฟอร์ม PA1 ตามวิทยฐานะปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อเสนอ PA ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วทุกท่านใช้ PA เป็นเครื่องมือนำทางไปสู่ความสำเร็จ ไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยการปฏิบัติงานตามหน้างานปัจจุบันของตนเอง มาตรา 55 เป็นการส่งเสริมให้คุณครูเข้าใจหน้างานและหันกลับมาใส่ใจหน้างานมากขึ้น การขับเคลื่อนตามมาตรา 55 คุณครูทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ วิทยฐานะ ดำเนินงานตามหนIางานปกติ ไม่ได้เกี่ยงว่าคุณครูท่านนี้จะเลื่อนวิทยฐานะ หรือคงวิทยฐานะ หากทำงานอย่างเป็นระบบและเข้าใจถึงแก่นของ PA คุณครูจะมีความสุขในการทำงาน ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง เมื่อดำเนินการขับเคลื่อน PA จนสิ้นสุดปีงบประมาณคุณครูทุกท่านจะถูกประเมิน PA เพื่อสรุปผลการประเมิน PA3 นำเข้าสู่ระบบ DPA เป็นการดำเนินงานสิ้นสุดในแต่ละปีงบประมาณ ผลการประเมิน PA ที่เข้าสู่ระบบ DPA จะใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนั่นเอง

ส่วน มาตรา 54 เป็นการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงานตามมาตรา 55 เป็นผลจากการปฏิบัติงานตามหน้างานของคุณครูที่ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และอยากมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรา 54 สำหรับคุณครูที่มีคุณสมบัติครบเป็นไปตามเกณฑ์ ว9/2564 จะสามารถยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 54 คือ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรูIของผู้เรียน และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการจะเห็นได้ว่า คุณครูที่ยื่นผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 คือคุณครูที่จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ ส่วนคุณครูที่ยื่นทั้ง ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 คือ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในการรายละเอียดนี้ครูสายบัวขอเล่าด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อความเข้าใจตรงกันว่า ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับท่านใดที่เข้าสู่มาตรา 54 เป็นการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้นการจัดทำผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้สอดคล้องกับวิทยฐานะที่จะขอมีหรือขอเลื่อนนั่นคือ สมมุติว่าถ้าคุณครูจะขอมีหรือขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการ -> แผนการจัดการเรียนรูI คลิปการสอน จะต้องสอดคลIองกับครูชำนาญการ ถ้าจะขอมีหรือขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ ->-> แผนการจัดการเรียนรู้คลิปการสอน จะต้องสอดคล้องกับครูชำนาญการพิเศษ นั่นเอง หลักการต่าง ๆ เหล่านี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PA4 ของวิทยฐานะที่จะขอมีหรือขอเลื่อน และสิ่งสำคัญอย่าลืมศึกษาเกณฑ์การประเมินและการถ่ายทำคลิปการสอนด้วย ว15/2565จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าประเด็นท้าทายที่เกิดจากมาตรา 55 จำเป็นต้องสอดคล้องกับคลิปการสอนในมาตรา 54 ที่ส่งขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะหรือไม่ถ้าหากคุณครูเข้าใจหลักการของมาตรา 55 และ มาตรา 54 และ ในข้อสงสัยเรื่องประเด็นท้าทายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกัน หรือถ้าคุณครูท่านใดสามารถทำเรื่องเดียวกันได้ก็ไม่ผิดอะไรเมื่อคุณครูเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่นี้แลIว เข้าใจหน้างานของตนเอง เข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 55 และ มาตรา 54 แล้ว คุณครูจะไม่กังวลหรือมีข้อคำถามของการปฏิบัติหน้างานที่เป็นหน้างานหลักของครูผู้สอน และมีความสุขในการปฏิบัติงานและวันนี้ได้รับเสียงสะท้อนจากครูหลายๆท่าน ความปิติ ยินดี และความเข้าใจในระบบการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ การประเมินไรIเอกสาร เริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้น คุณครูเริ่มเข้าใจและเรียนรูIกับการประเมินในรูปแบบใหม่นี้ และสิ่งสำคัญคือคุณครูเริ่มหันกลับมาใส่ใจหน้างานของตัวเองมากขึ้น

Back to school

Focus on classroom

Teacher as a key success

School as learning organization

ขอขอบพระคุณท่าน ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะทำงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ทุกๆท่านเป็นอย่างสูง สิ่งที่ท่านพูดตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี เริ่มเกิดขึ้นแล้ว และทำให้คุณครูได้เห็นว่า"ระบบวิทยฐานะแบบใหม่นี้อาจยังไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุด แต่เป็นระบบที่ตั้งใจนำ "ศรัทธาแห่งวิชาชีพครูคืนมา" "ระบบวิทยฐานะใหม่ ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ ผอ.โรงเรียนและครูด้วย" "คุณครูจะได้ไม่เสียค่าผ่าไหม" เป็นถ่อยคำหนึ่งที่ท่าน ดร.ประวิต เอราวรรณ์ บอกไว้ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ผลักดันให้เกิดการประเมินแบบใหม่ในครั้งนี้ และขอให้ระบบมีความเสถียรไม่ปรับปลี่ยนจากปัจจัยภายนอก อยู่คู่กับครูไทยไปนานๆ เมื่อคุณครูมีความสุขส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่อยู่ในสถานะที่ 4 รอคำสั่งอนุมัติทุกๆ ท่านค่ะ

เรื่องเล่าจาก ครูสายบัว พิมพ์มหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5622 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1647 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

Related Videos

STARFISH TALK EP11    ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
145 views • 1 ปีที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
514 views • 11 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

189 views • 6 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1486 views • 10 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA