นางสายบัว พิมพ์มหา

นางสายบัว พิมพ์มหา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จากการคัดเลือก Influencer ด้านการศึกษา จากทั่วประเทศ ติดตามผลงานที่ได้ https://www.facebook.com/KruSaibua

2 บทความ