Make a Huge Impact! สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss Recovery)

Starfish Academy
Starfish Academy 938 views • 11 เดือนที่แล้ว
Make a Huge Impact! สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss Recovery)

ตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตโควิด 19 ภาคการศึกษาและเด็กทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการปิดภาคเรียนเป็นเวลานาน ซึ่งในประเทศไทยเองก็ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นระยะเวลานานถึงสองปีการศึกษา ทำให้เด็กสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ พัฒนาการ การเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์ และทักษะที่จำเป็นต่างๆ 

Starfish Education ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ จึงได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยที่โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาแห่งแรก ผ่านการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนเด็ก ครอบครัว ชุมชนในรูปแบบของนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับการช่วยเหลือ และเพื่อให้คุณครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้น ดังนั้น โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย 

หลังจากนั้น Starfish Education ได้ขยายผลการสร้างและใช้นวัตกรรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 82 โรงเรียน 40 จังหวัด มีครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งหมด 250 คน และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ อารมณ์และสังคมที่ดีขึ้น จำนวน 7,000 กว่าคน ผ่านการดำเนินงานและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ 

  • การร่วมมือกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยการสนับสนุนกล่องการเรียนรู้ Learning Box / Booklet / กิจกรรม Workshop / การ Coaching จากทีมโค้ช และการจัดวงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ คือ โรงเรียนจำนวน 11 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเพื่อลดความถดถอยด้านการอ่านออก เขียนได้ และการคิดคำนวณ การแก้ไขปัญหาและการมีพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละอย่างชัดเจน 
  • โครงการโรงเรียนกองทุน ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยการสนับสนุนกล่องการเรียนรู้ Learning Box / Booklet / กิจกรรม Workshop / การ Coaching จากทีมโค้ช และการจัดวงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ คือ โรงเรียนจำนวน 32 โรงเรียนได้รับกล่อง Learning Box และนักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.98 ในด้านการสื่อสาร การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณและแก้ไขปัญหา 
  • โครงการ Booster (โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยให้กับผู้เรียน) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยการสนับสนุน Booklet 5 มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย / บทเรียน Micro Learning / กิจกรรม Workshop / การ Coaching จากทีมโค้ช / การจัดวงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนกัน และบทเรียนออนไลน์สำหรับการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ คือ โรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทิศทางการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ผ่านกรอบการทำงาน 5 มาตรการ นอกจากนี้ โรงเรียนมีวิธีการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทและความต้องการ โดยมีคุณครูเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะพร้อมสร้างการเรียนรู้ ผู้เรียนอยากมาโรงเรียนและเกิดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณได้ดีขึ้น

โครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนกับ Starfish Education อย่างเช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Unicef กสศ. ศึกษาธิการจังหวัด ที่เห็นความสำคัญและดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย 

แม้ว่าสถานาการณ์โควิดจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว โรงเรียนกลับมาจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบปกติ แต่ความถดถอยในการเรียนรู้ยังเกิดขึ้นได้เสมอทั้งในสถานการณ์ปกติ และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น สิ่งที่ได้จากโครงการคือแนวความคิดของบุคลกรทางการการศึกษาที่ต้องพัฒนาความสามารถ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดยยังคงรักษาเป้าหมายหลัก คือให้เด็กไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง

“การฟื้นฟูการเรียนรู้ และการช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตครั้งนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วน ต้องให้ความสำคัญ Starfish Education หวังว่าการสนับสนุนต่างๆ ทั้งในด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรที่จำเป็น จะเป็นประโยชน์ในการปรับการจัดเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อตั้งรับและพัฒนาในยุคหลังโควิด 19” 

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
4009 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy

Related Videos

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
10:01
Starfish Academy

Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย

Starfish Academy
574 views • 2 ปีที่แล้ว
Covid-19 กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
05:26
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
3996 views • 2 ปีที่แล้ว
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม
03:46
Starfish Academy

7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม

Starfish Academy
362 views • 2 ปีที่แล้ว
7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1