ยกระดับการเรียนรู้ ทิศทางสำคัญ สู่การศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy 857 views • 11 เดือนที่แล้ว
ยกระดับการเรียนรู้  ทิศทางสำคัญ สู่การศึกษาไทยในอนาคต

การพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ในด้าน

ต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด เมื่อทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน ในฐานะครูผู้สอน จึงต้อง

ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ ให้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการนำเทคโนโลยี EDTECH (Education Technology) หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษา ทั้งในการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียน รวมไปถึงการนำไปใช้

ในห้องเรียนและนักเรียน

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ซึ่งนักเรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและเศรษฐกิจ จากบริบทของโรงเรียนจะพบปัญหา ในด้านความพร้อม

ของห้องเรียน นักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ภาวะสมาธิสั้น ภาวะความเครียดง่าย ครูเกิดภาวะเครียดต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบปกติ และการติดตามนักเรียน 

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้โรงเรียนต้องปรับและแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ การลดความสำคัญของห้องเรียน โดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น การลดภาระหน้าที่สอนของครู หรือจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ และจากการเล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหาร จึงได้มีการส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผ่านการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการเชิญวิทยากรจากภายนอก อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน

การสอน การจัดคอร์สอบรม (Workshop) ให้กับครูก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน ในด้านการใช้เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูในโรงเรียน การนิเทศการสอนในชั้นเรียน 

การประกวดนวัตกรรมการสอนของครู ทั้งในรูปแบบการสอน และการใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการใช้เครื่องมือ

จาก Starfish Labz และ Starfish Class เป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลที่ครูสามารถเรียนรู้และทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนยังมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว สนใจ และสนุกต่อ

การเรียนมากขึ้น กล่าวคือ การนำ EDTECH มาใช้ในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบโจทย์ ต่อยอด และเป็นความยั่งยืนอย่างเห็นได้ชัด

เห็นได้ว่า จากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งโรงเรียน ครู และนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ การมีคลังความรู้ คลังเนื้อหาที่หลากหลาย การประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ เนื่องจาก EDTECH สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในอนาคต ถ้ามีการนำ EDTECH มาปรับใช้ ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com หรือ https://fb.watch/gPeucOIlPc/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2010 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2014 ผู้เรียน

Related Videos

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
998 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5426 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
12887 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
356 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว