ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 1134 views • 1 ปีที่แล้ว
ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต ดังนั้นภายในโรงเรียนจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ให้เกิดทิศทางที่ดีและส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความพร้อมที่ตรงต่อความต้องการเพื่อแก้วิกฤติสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

บทความนี้ Starfish Labz มีข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์จากนักพัฒนาการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ จากประสบการณ์จริงในเรื่อง เทคนิควิธีการที่จะเข้ามามีบทบาทความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนมาฝากกันค่ะ 

ความสำคัญของระบบติดตามการช่วยเหลือนักเรียน

ในมุมมองของโค้ชขวัญ เห็นว่าจากสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบกับวงการศึกษามาก ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงความพร้อม ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีไม่เท่ากัน 

ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับโรงเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญในระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการในเรื่องของการศึกษา โค้ชมองว่าโรงเรียนและครูมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ควรมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือในการป้องกันปัญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้คุณครูได้เกิด การพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตต่อไปได้

ระบบช่วยเหลือที่ดีคืออะไร

ในมุมมองของโค้ชขวัญคิดว่า จะต้องมีการเน้นกระบวนการในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน ด้วยเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยควรมีฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนรวมถึงคณะครูมาเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง ๆ และต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจะทำให้นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาจริงที่สุด รวมถึงตัวนักเรียนก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีจากการได้รับความดูแลช่วยเหลือ การเอาใจใส่ และมีความสุขมากยิ่งขึ้นจากทุกฝ่ายที่ตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน

จากที่โค้ชขวัญได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายเห็นได้ว่าโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส หรือที่มีความต้องการพิเศษ โดยโรงเรียนมีการประสานกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันกับโรงเรียน ซึ่งเป็นจุดที่ได้เห็นทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน  ในการพัฒนาการเรียนรู้ และร่วมพูดคุยถึงปัญหาเพื่อวางแนวทางแก้ไข ส่งผลดีโดยตรงสู่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นความประทับใจที่โค้ชขวัญได้เห็นและมีส่วนในการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดีที่สุด

จากบทสัมภาษณ์: นางสาวพัชรินทร์ กันธิยะ (โค้ชขวัญ) นักพัฒนาการศึกษา มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการติดตามการช่วยเหลือนักเรียน 

ในมุมมองของโค้ชนัทนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และเครือข่ายองค์กรภายนอก เริ่มจากบทบาทของโรงเรียนต้องมีการกำหนดนโยบายวางแผน ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายกรณี ส่วนคุณครูจะต้องมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกข้อมูล เพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และมีการประสานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างไร

ในการช่วยเหลือนักเรียนโค้ชนัทคิดว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานความแตกต่างตามบริบทและสภาพแวดล้อมของครอบครัวนั้น เช่น เด็กบางคนอาศัยอยู่กับตายาย เด็กบางคน พ่อแม่ก็แยกกันอยู่ เด็กบางคนก็อาศัยอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ฯลฯ ฉะนั้น บทบาทของผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ต้องสร้างความไว้วางใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัย และต้องคอยสังเกต คอยซักถามพูดคุยกับเด็กเป็นประจำ และผู้ปกครองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ มีการสร้างระบบเครือข่ายของผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลให้ความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน รวมถึงติดต่อสื่อสารเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

คำแนะนำในการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือโรงเรียน

ในมุมของโค้ชนัทนั้นคิดว่าระบบการป้องกันดูแล ช่วยเหลือ ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยให้กับเด็กอยู่แล้ว โค้ชจะแนะนำในเรื่อง การเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้ววิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กแต่ละคน เช่น ถ้าเด็กคนไหนอยู่กับครอบครัวหรือมีสภาพแวดล้อม ที่มีคนดื่มสุราโอกาสที่เด็กจะดื่มสุรามีสูง เพราะเห็นจนชิน และคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น โรงเรียนและครู ผู้ปกครองต้องร่วมมือกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

จากบทสัมภาษณ์: นางสาวศิรินันท์ ช้างน้อยอำไพ (โค้ชนัท) นักพัฒนาการศึกษา มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

วัยรุ่น หากมีร่างกายที่สมส่วนย่อมทำให้มีสุขภาพดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะส่งผลร่างกายแข็งแร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL
24:54
Starfish Academy

ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL

Starfish Academy
249 views • 1 ปีที่แล้ว
ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
25:11
Starfish Academy

ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED

Starfish Academy
155 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
200 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future