โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแบบ Active Learning การเรียนการสอนพุทธศาสนา ในอดีต ไม่สามารถนำธรรมะไปสู่ผู้เรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน กระบวนการเรียนรู้ ให้เข้ากับยุคสมัย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน