SEKSAN MODEL "นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
670 views • 2 ปีที่แล้ว

ครูเสกสรรค์ สิธิวัน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี จัดการเรียนการสอนแบบ "SEKSAN MODEL" เป็นการจัดการเรียนการสอนเที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน