ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ “แก้ปัญหาริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ” ตามเกณฑ์ ว.PA

256 views • 7 เดือนที่แล้ว

เมื่อคุณภาพผู้เรียนเป็นผลที่เกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูที่มาจากความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีจึงเป็นสมรรถภาพที่สำคัญของครูผู้สอน ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ ว.PAที่ดี จะทำให้มุ่งสู่ผลลัพธ์คือผู้เรียนถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูจะออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณครูในการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ ตามเกณฑ์ ว.PA นั่นเอง

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดทำผลงานเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ คุณครูจะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับปฏิบัติการวิทยฐานะอะไร เมื่อทราบแล้วจะต้องเอาสิ่งนี้ไปจัดการออกแบบการเรียนรู้ว่าจะออกแบบอย่างไร คุณครูจะต้องศึกษาเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะออกแบบจะ ดีไซน์อย่างไรให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ต้องการ รวมถึงจะใช้เครื่องมือหรือเกณฑ์การประเมินผลอะไรบ้างมีภาระงานหรือชิ้นงานอะไร เพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างตรงตามเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นการจัดทำหรือเลื่อนวิทยฐานะจึงขึ้นอยู่กับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั่นเอง

Performance Appraisal (PA) ตามข้อตกลง มี 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1.ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดผลการปฏิบัติงานคือ 1.การจัดการเรียนรู้ 2.การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 3.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2.ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยประเด็นท้าทายต้องไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่

ผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ และชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

ด้านที่ 1. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านที่ 3. ผลงานทางวิชาการ

การใช้กรอบงาน TPACK เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่นั่นคือความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาครูมืออาชีพ TPACK หมายถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะในปฏิบัติการสอนของครูในการช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1.ความรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน 2.ด้านความรู้ด้านวิธีการสอนคือความรู้ความสามารถของผู้สอนที่นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนและ 3.ความรู้ด้านเนื้อหา หมายถึง สาระ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน

ดังนั้นการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของคุณครูที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้คุณครูเป็นนักออกแบบการจัดการเรียนรู้และเป็นผู้ที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนแต่คุณครูจะต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเองคือการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

เพื่อนำไปสู่ความท้าทาย โอกาส สู่ความสำเร็จแต่ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่ต้องตอบโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและสะท้อนถึงสมรรถนะของครูในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินจะเป็นการดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยจะต้องส่งผลทั้ง 3 องค์ประกอบคือ พุทธิพิสัย ทักษะวิสัย และจิตพิสัย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อนักเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป

วิดีโอใกล้เคียง

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

178 views • 5 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

380 views • 4 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"
01:26:10
Starfish Academy

"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"

Starfish Academy
120 views • 8 เดือนที่แล้ว
"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
506 views • 10 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6589 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ