ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “ไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy 521 views • 2 เดือนที่แล้ว
ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA  หัวข้อ  “ไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน”

จากการกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(วPA) ให้มีความเหมาะสมทำให้ครูต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงาน และมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อยกระดับคุณภาพที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งปันไอเดียในการสร้างสรรค์ วPA สู่คุณภาพของผู้เรียน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้ 

เห็นได้ว่า การมี PA เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานเป็นระบบ และคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น จากแนวคิดที่หลากหลายของ กสศ. ไม่ว่าจะเป็น Back to school, Focus on classroom หรือ Teacher as a key success. สิ่งแรกคือ ครูมีความเข้าใจและเปิดใจยอมรับ PA เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่ง PA ถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ Line of accountability ในการที่ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สามารถทำงานประสานความร่วมมือ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการที่จะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดไอเดียในการทำ PA ของครูแต่สิ่งที่สำคัญ คือ  

1) ครูทำ PA ตามระดับปฏิบัติที่คาดหวัง เนื่องจากครูแต่ละคนมีวิทยฐานะหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การกำหนดประเด็นท้าทายของครู สะท้อนให้เห็นถึงระดับปฏิบัติการที่คาดหวัง 

2) ครูได้ศึกษาบริบท นโยบาย จุดเน้นของต้นสังกัด โรงเรียน หรือพิจารณาจากบริบทของครู 

3) นวัตกรรมที่ครูนำมาใช้ สามารถจำแนกได้ คือ “ส – สอน” ซึ่งครูกลุ่มนี้จะใช้ลักษณะการสอนเป็นทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ มาใช้เป็นประเด็นท้าทาย และ “ส – สื่อ” การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในการเขียนประเด็นท้าทาย ให้มีความสอดคล้องกับวิทยฐานะ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การรู้ตนเอง การรู้หลักเกณฑ์ การรู้เป้าหมาย การรู้บริบทของสถานศึกษา การกำหนดประเด็นท้าทาย การวางเป้าหมายในการดำเนินการ และการดำเนินงานสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง นอกจากนี้ การเขียนประเด็นท้าทายให้สะท้อนถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ประกอบด้วย “6 ทำ” คือ 

1) ทำไมถึงทำ 

2) ทำเพื่ออะไร 

3) ทำอย่างไร 

4) ทำแล้วเป็นอย่างไร 

5) ทำแล้วเกิดผลอย่างไร 

6) จะทำอย่างไรต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีงบประมาณ ครูแต่ละท่านจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ในการทำ PA เพื่อจะคงวิทยฐานะ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ถือได้ว่าตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตามระดับวิทยฐานะ ฉะนั้น ครูจะต้องทราบเป้าหมายของตนเอง โดยในส่วนของผลงานที่จะยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA นั้น อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน หรือสอดคล้องกับประเด็นท้าทายก็ได้ หรืออาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย ที่ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็ได้ ดังนั้น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูต้องตอบ 5 ข้อคำถามหลัก ดังนี้    

1)  ต้องการให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ KSA + C (Competency) อะไรบ้าง 

2)  จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทักษะเหล่านั้นอย่างไร 

3)  สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไร 

4) ครูมีการเตรียมความพร้อม หรือเข้าถึงให้นักเรียนมีพื้นฐานที่เพียงพอ ก่อนการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ครูเตรียมไว้อย่างไร 

5) ครูจะทำอย่างไรกับนักเรียนบางคนที่มีความก้าวหน้าหรือเก่งมากกว่าคนอื่น นี่คือ 5 คำถามหลักที่ครูจะต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สิ่งสำคัญคือ ในการเขียนแผนเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และระดับชั้นของผู้เรียน รวมทั้งเนื้อหาต้องมีความถูกต้อง

เห็นได้ว่า ในการเขียน วPA ครูอาจจะต้องดูในระดับวิทยฐานะที่สูงขึ้น แต่สิ่งที่จำเป็นในการช่วยครูให้ตอบโจทย์กับ 8 องค์ประกอบมากขึ้น ครูอาจจะดูมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ เนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน ระดับความยากง่าย และที่สำคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่ และการวัดประเมินผลที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/hrCVAUDWIG/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2776 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
STARFISH TALK EP11    ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
53 views • 2 เดือนที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
376 views • 1 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
15330 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO