คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

จากเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ วPA ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพด้วยนั้น จึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจ หรือคลิปที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาด้านที่ 1 ของ วPA

สำหรับการอัดคลิปที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะที่คาดหวังของครู สิ่งสำคัญคือ การนำเสนอข้อมูลในการดึงศักยภาพของครูจากห้องเรียนสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายคือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีแนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ตามเกณฑ์ วPA (ไม่เกิน 10 นาที) ดังนี้

1) การแนะนำตนเอง ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ บริบทโรงเรียน รายวิชาที่นำเสนอ

2) นำเสนอสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียน

3) นำเสนอวิธีการ กลยุทธ์ เทคนิค สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหาของครูผู้สอนที่จะช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับแผนและคลิปการสอนที่เสนอ (ตัวชี้วัดด้านที่ 1)

4) นำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ในการนำเสนอคลิปสภาพปัญหาฯ หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถบอกหรืออธิบายกับกรรมการเพิ่มเติมจากคลิปการสอนได้อีกด้วย

เห็นได้ว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู ความท้าทายของครูสะท้อนการจัดการวางแผนเป้าหมายสู่มาตรฐานวิทยฐานะที่คาดหวังจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด และส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของครูได้

📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

138 views • 1 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

328 views • 2 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

42 views • 28 วันที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

12 views • 2 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6451 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3519 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5465 ผู้เรียน