STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
385 views • 2 ปีที่แล้ว

Parents' & Teachers' Story : การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา โดยคุณครูวสุพงษ์ อิวาง ครูโรงเรียนศรีเนห์รู โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน