การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
1711 views • 2 ปีที่แล้ว

Lesson Ideas : รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (RIECE Thailand) กับ แนวการจััดการเรียนการสอนแบบ High Scope

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน