Learning Box สมุทรสาคร

ในการระบาดของไวรัส โควิด-19 นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อต้องปิดโรงเรียนเพื่อลดการแพร่ระบาด โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนตามสถานการณ์ ผ่านชุดการเรียนรู้ Learning Box ร่วมกับวิธีการสอน และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียน วิกฤตครั้งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นโอกาส โดยครูสามารถสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อให้เด็กสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของตนเองได้

วิดีโอใกล้เคียง

Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
601 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:35
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
57 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
773 views • 5 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
03:20
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1622 views • 5 ปีที่แล้ว
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสตาร์ฟิชเมคเกอร์ การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบู ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์
Starfish Academy

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

Starfish Academy
20451 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
Starfish Academy

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
3293 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
4662 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
Starfish Academy

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

Starfish Academy
10724 ผู้เรียน