โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กับการเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน School of Art ภายใต้การเอาใจใส่ของเขตพื้นที่การศึกษา ความตั้งใจ ของ ผู้อำนวยการ ครู สร้างความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชน เกิดความร่วมใจของทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดการให้พัฒนาเด็กในโรงเรียนให้ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการเรียนรู้ และทักษะในการใช้ชีวิต

วิดีโอใกล้เคียง

โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18
Starfish Academy

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
704 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
515 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
157 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สมุทรสาครโมเดล
07:01
Starfish Academy

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
245 views • 1 ปีที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เป็นการเขียนแผนที่ยึดอริยสัจเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบกิจ ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ Active learning
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
310 ผู้เรียน