การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process เพราะศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของโลกดิจิทัลทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่ต้องการผู้ที่สามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะนอกจากเป็นผู้มีความรู้แล้ว ยังต้องเป็นผู้มีทัศนคติ และจิตใจที่มั่นคงเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ด้วย

รายละเอียดคอร์ส

การพัฒนาทักษะของผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเร่งด่วนที่ครูต้องปฏิบัติ เพื่อครูจะได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะสู่อนาคต ตัวครูเองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทต่าง ๆ ในคอร์สนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน รวมไปถึงการสร้างทักษะที่สำคัญในอนาคตให้กับผู้เรียน ด้วยการนำกระบวนการ STEAM Design Process ใน Makerspaceไปใช้ในบริบทต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการลงมือทำและทำให้เกิดทักษะอื่นๆตามมาอีกด้วย

Learning Outcomes

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียน

สามารถจัดกิจกรรมที่สร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้เรียนในอนาคต

เข้าใจถึงSTEAM Design Process กระบวนการใน Makerspace

สามารถปรับเปลี่ยนของครู และนำ Makerspace ไปบูรณาการใช้ในห้องเรียนได้

4 บทเรียน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทักษะที่สำคัญของผู้เรียน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทักษะที่สำคัญของผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างทักษะที่สำคัญในอนาคต

การสร้างทักษะที่สำคัญในอนาคต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
STEAM Design Process กระบวนการใน Makerspace

STEAM Design Process กระบวนการใน Makerspace

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การปรับเปลี่ยนของครูและการนำ Makerspace ไปใช้

การปรับเปลี่ยนของครูและการนำ Makerspace ไปใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
02.07.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ