โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Strategic Leadership: บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
การปรับกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตั้งเป้าหมาย แนวทางการประเมินเพือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและชุมชน

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้นำสถานศึกษา (Leadership Workshop)
ทำความรู้จักและทักทายกับผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบการอ่านเอกสารโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
158 ผู้เรียน

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

บูรณาการ STEAM Design Process Active learning
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
336 ผู้เรียน

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทำความรู้จักกับวิชา IS ในอีกมุมมองหนึ่ง สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิธีการไหนที่ทำให้นักเรียนสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสามารถนำ ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ Active learning
Creative Independent Study Classroom Design
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
261 ผู้เรียน

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Teen tool • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การเรียนรู้เรื่องดาวในระบบสุริยะ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน เพราะมีดวงดาวต่าง ๆ มากมาย แต่ในปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชันที่ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

Starfish Academy
Starfish Academy
298 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่"

"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่"

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อสถานการณ์ และมีความเห ...

208 views 23.07.21
"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่"
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรียนรู้อะ ...

1096 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักกา ...

837 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน