Module 1 School Leadership Workshop

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำสถานศึกษา หัวข้อ School Leadership Workshop ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายละเอียดที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

ภาพรวมโครงการ โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา และ อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ หัวหน้าโครงการบริหารจัตการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

การแชร์ประสบการณ์ของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดยนายประทิน ตั้งใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา และคุณภาษิตา เฉียงภาเลิศ ครูโรงเรียนวัดปัจจันตาราม

แนวทางการบริหารจัดการโครงการโดย อ.ธนิต มินวงษ์ ผู้อํานวยการ Starfish Academy

9 Elements and Developmental Evaluation โดย อ.ธิติ ธีระเธียร ที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาครู สถาบัน Starfish Academy

การจัดการด้านงบประมาณและการเงินโดย คุณวรฉัตร ชวลิตพร ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

วิดีโอใกล้เคียง

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
08:52
Starfish Academy

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

Starfish Academy
44 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
61 views • 1 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
05:00
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา

Starfish Academy
78 views • 1 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
09:01
Starfish Academy

แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

Starfish Academy
25 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

บูรณาการ STEAM Design Process Active learning
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
596 ผู้เรียน

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
209 ผู้เรียน

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
358 ผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแ ...

เทคนิคการสอน บูรณาการ Active learning
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
Starfish Academy
2437 ผู้เรียน