STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
329 views

โรงเรียนบ้านตองกาย หนึ่งในโรงเรียนที่ นำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนกาารสอน โดยการนำ STEAM มาบูรณาการในรายวิชาของนักเรียนชั้นประถม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การวางแผน