STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
480 views • 2 ปีที่แล้ว

โรงเรียนบ้านตองกาย หนึ่งในโรงเรียนที่ นำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนกาารสอน โดยการนำ STEAM มาบูรณาการในรายวิชาของนักเรียนชั้นประถม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การวางแผน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน