STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

โรงเรียนบ้านตองกาย หนึ่งในโรงเรียนที่ นำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนกาารสอน โดยการนำ STEAM มาบูรณาการในรายวิชาของนักเรียนชั้นประถม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การวางแผน

วิดีโอใกล้เคียง

"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
01:39:01

"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"

84 views • 8 วันที่แล้ว
"เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA"
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
01:14:35

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

87 views • 16 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
01:20:51

เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

231 views • 23 วันที่แล้ว
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2
01:11:30

นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2

116 views • 30 วันที่แล้ว
นำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ด้านที่ 2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน