STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

โรงเรียนบ้านตองกาย หนึ่งในโรงเรียนที่ นำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนกาารสอน โดยการนำ STEAM มาบูรณาการในรายวิชาของนักเรียนชั้นประถม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การวางแผน

วิดีโอใกล้เคียง

Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
33:53
Starfish Academy

Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่

Starfish Academy
26 views • 3 วันที่แล้ว
Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
48 views • 3 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
74 views • 17 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
46 views • 25 วันที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน