การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning การจะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของกระบวนการเรียนการสอนหรือ ไม่ การวัดผลและประเมินผลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน