การตั้งคำถามที่ดี จะทำให้ผู้เรียน ผู้ถูกถาม เกิดการตระตุ้นทักษะการคิด การเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning เป็นการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้เอง คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ดั้งนั้น คำถามที่ดี จะส่งผลให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

วิดีโอใกล้เคียง

Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
284 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
850 views • 3 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
"GarageBand"
05:00
Starfish Academy

"GarageBand"

Starfish Academy
89 views • 3 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
"Book Creator"
05:13
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"Book Creator"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
504 views • 3 ปีที่แล้ว
"Book Creator"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาเป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

บูรณาการ เทคนิคการสอน ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Starfish Academy
Starfish Academy
1364 ผู้เรียน