การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

249 views

การตั้งคำถามที่ดี จะทำให้ผู้เรียน ผู้ถูกถาม เกิดการตระตุ้นทักษะการคิด การเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning เป็นการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้เอง คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ดั้งนั้น คำถามที่ดี จะส่งผลให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน