Teacher's Story : เรื่องราวของคุณครูโรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่งแตง จ.เชียงใหม่ ที่มีความหลงไหล ในการแสดงบัลเลต์ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจความพยายามในการ ศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝน จนกลายมาเป็น ครูวิทยาศาสตร์ที่สามารถสอนบัลเลต์ได้