มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

14 วันที่แล้ว
273 views
โดย Starfish Academy
มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ, ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา, โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาได้ร่วมติดตาม ประกอบด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการฯ ไว้ว่า “3 เสาหลัก โรงเรียนคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณค่า นักเรียนมีคุณธรรม การทำงานต้องยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นส่วนใหญ่ เรื่องคุณธรรมมี 3 ประเด็น คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมของครู คุณธรรมอัตลักษณ์และโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ ครูต้องทำให้เด็กเชื่อมั่นและสามารถสร้างคุณธรรมได้ด้วยตัวเอง วิธีการบริหารจัดการไม่ใช่แค่มีเอกสารแล้วเด็กจะเปลี่ยน โรงเรียนต้องมีเป้าหมายในการสร้างนักเรียน สร้างครู สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันมันอาจจะต้องใช้เวลา ครูต้องมีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพถึงจะถ่ายทอดไปสู่เด็กได้ดี ครูต้องใช้ข้อมูลให้เป็นนำมาวิเคราะห์เพื่อจะจัดการพัฒนาเด็ก”

ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ได้รับชุดการเรียนรู้ Learning Box จากมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะนำไปใช้กับเด็กชนเผ่ากระเหรี่ยงในการอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด 19 หลังจากที่นำนวัตกรรม 3R ที่อยู่ในเล่ม Booklet เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาและส่งผลให้เด็กสามารถอ่านออก เขียนได้ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาจำนวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 100% มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยนักเรียนสามารถจำรูปและเขียนรูปพยัญชนะไทยได้โดยเขียนคำ และประโยคสั้นๆได้ เขียนตัวเลขตามจำนวนที่กำหนดได้ถูกต้อง และได้ทบทวนการเขียนเลขไทย

ชุดการเรียนรู้ Learning Box เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ง่าย น่าสนใจ เรียนรู้จากภาพ สอดแทรกความสนุกด้วยเกมการศึกษาที่ทำให้เด็กมีความแม่นยำในการอ่าน การเขียน ภาษาไทยมากขี้น 

คุณครูปุณณดา เพ็งอุ่น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำนวัตกรรมจาก Starfish ไปพัฒนาผู้เรียนได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “โรงเรียนใช้นวัตกรรม 3R กับเด็ก ป.2 มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาพ อ่านจากภาพ เช่น การจับคู่ภาพกับคำ รูปงู เด็กก็จะบอกได้ว่า ง.งู และก็จะเขียน ง. ได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็จะมีเด็กที่เรียนช้า เค้าจะสนใจในการอ่านจากภาพ ๆ โดยจะมีภาพบัตรคำติดรอบห้องให้เด็กฝึกอ่าน คุณครูเคยใช้สอนเด็กที่เป็น LD ให้เด็กอ่านจากรูปภาพแล้วค่อยผสมคำใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง เด็กสามารถอ่านได้ จากที่เด็กอ่านไม่ได้เลย เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนในหนังสือ อ่านได้เร็ว และมีความสนใจมากกว่าเดิมเพราะจะมีรูปภาพที่มีสีสัน มีกิจกรรมที่เด็กได้ทำร่วมกันด้วย” 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23