โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

1 ปีที่แล้ว
1008 views
โดย Starfish Academy
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

เมื่อวันที่ 16 -18 มีนาคม 2566 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ นำโดย ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานที่ Starfish Makerspace ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น 

การ Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะครูได้เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการจัดกระบวนการสอนแบบ Active Learning พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ผ่านกิจกรรม Makerspace พื้นที่นักสร้างสรรค์ และ กิจกรรม PBL ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา และได้ถอดบทเรียนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบ Makerspace พื้นที่แบบไหนก็สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

หลังจากนั้นคณะครูได้ทดลองเป็นนักสร้างสรรค์ (Maker) เรียนรู้หัวใจสำคัญของการพัฒนาสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนของ Makerspace เพื่อพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช พร้อมกับเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Starfish Class ในการประเมินนักเรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทักษะและสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคลทั้งในด้านที่โดดเด่นและด้านที่ต้องพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สุดท้ายคณะครูเรียนรู้การออกแบบแผนการสอนแบบบูรณาการ และการประยุกต์ใช้กระบวน STEAM Design Process เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนที่คุณครูจะได้นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป

ซึ่งบรรยากาศในการศึกษาดูงานที่ Starfish Makerspace ในระยะเวลา 3 วัน คณะครูมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรม ได้วิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ ผ่านการตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรอย่างสม่ำเสมอ มีการถอดบทเรียนเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ที่ต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM design process และการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class ครูสนใจเทคนิคเชิงลึกในแต่ละกระบวนการ และมีแผนอยากนำกระบวนการที่ได้เรียนรู้นำไปใช้จริงในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ โดยขอโค้ชให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันต่อไป


Share:
|