องค์กรนานาชาติเยี่ยมชมห้องเรียน Makerspace โรงเรียนต้นแบบ Starfish ในเขตกรุงเทพมหานคร

11 เดือนที่แล้ว
579 views
โดย Starfish Academy
องค์กรนานาชาติเยี่ยมชมห้องเรียน Makerspace โรงเรียนต้นแบบ Starfish ในเขตกรุงเทพมหานคร

Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associate - Education Programs, Octava Foundation (octavafoundation.org) ร่วมกับ Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม และโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ในส่วนของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) เป็น 2 ใน 11 โรงเรียน ในโครงการ Starfish Partnership ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Starfish Education กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบ MLC (Makerspace Learning Center) โดยมีนางน้ำอ้อย แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และนางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้

การเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ทางคณะได้ร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอน Makerspace ของห้องเรียนการศึกษาพิเศษ, ห้องเรียน English Program และเยี่ยมชมห้องเรียน ของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ทางคณะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนบูรณาการ การใช้ Makerspace ภายในโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) ซึ่งในแต่ละระดับชั้นคุณครูได้นำกิจกรรมไปบูรณาการในชั้นเรียน ทั้งโรงเรียน

จากการเยี่ยมชมและร่วมสังเกตการ พบว่าทั้งคุณครูและนักเรียนมีการเข้าใจในกระบวนการ STEAM Design Process เป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย เด็กๆมีความสุขในการลงมือทำกิจกรรม กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน และทั้ง 2 โรงเรียนได้นำ Makerspace ที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก Starfish Education ไปบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน มีการปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับบริบท และความหลากหลายของผู้เรียน จะเห็นได้ว่ากิจกรรม Makerspace สามารถถูกนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน เพียงแค่โรงเรียนมีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24